Gode tips og opp­skrif­ter til tu­ren

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB

TO BLUSS OG EN GRILL

Koke­bok for folk på far­ten Inge­borg Dir­dal

Foto: Eli­sa­beth Tøn­nes­sen 222 si­der 349 kro­ner

Ja­eren For­lag

INGE­BORG Dir­dal kal­ler seg bo­bil­kok­ken, og i boka To bluss og en grill po­se­rer hun med en kokke­uni­form der den­ne tit­te­len er bro­dert inn. Ar­tig!

Hun skri­ver at koke­boka er in­spi­rert av man­ge års rei­sing med bo­bil, og at in­spi­ra­sjo­nen har vokst med er­fa­rin­ge­ne.

Ikke her­me­tikk

«Å lage mat når du er på fe­rie skal ikke va­ere en haste­sak. Å få til flott mat med faer­re mu­lig­he­ter er ikke umu­lig, tvert i mot. Det hand­ler kan­skje om litt krea­ti­vi­tet, og litt smar­te råd og opp­skrif­ter», skri­ver bo­bil­kok­ken. Hun leg­ger til at pose­mat ikke er noe al­ter­na­tiv. På tur skal vi ikke gjø­re som tys­ker­ne som kom­mer til Nor­ge, der my­ten sier at de har bi­len full av med­bragt her­me­tikk og drikke­va­rer.

For­fat­te­ren har reist mye rundt i Euro­pa, men me­ner al­li­ke­vel at Brusand på Ja­eren er et sted fle­re bør be­sø­ke. Her er det ube­rør­te stren­der, sand­dy­ner og alt det va­er Nor­ge har å by på, gjer­ne på en og sam­me dag.

Så var det ma­ten, da. Inge­borg fore­slår at du la­ger en fin­va­ers­car­pac­cio, med indre­fi­let skå­ret i tyn­ne ski­ver, top­pet med par­me­san, ruccola, sort pep­per, salt, si­tron­saft og litt olje.

Vi er jo i se­son­gen, og en skogs­opp­sup­pe (med et glass ita­li­ensk rødvin til) kan sak­tens fris­te. Det sam­me med en kre­met fiske­sup­pe, top­pet med en hånd­full røde og fris­ten­de re­ker.

Hun slår også et slag for pi­ren (den lil­le ma­krel­len), som sma­ker dei­lig nå på høs­ten. Bo­bil­kok­ken fore­slår at du ser­ve­rer den med løk, si­tron, hak­ket sjam­pin­jong og litt kryd­der. Ny­po­te­ter, salt­bak­te po­te­ter, en sa­lat el­ler bare litt ferskt brød pas­ser bra til. (God­sa­ke­ne stap­per du bare inni den ren­se­de ma­krel­len, som du pak­ker i alu­mi­ni­ums­fo­lie og ste­ker på en varm grill.)

Si­tron­ma­ri­nert kylling er også en rett det er lett å la seg fris­te av. I ma­ri­na­den skal det selv­sagt si­tron (i ski­ver), men også oli­ven­olje, grov­kver­net pep­per, spis­skum­men, pap­ri­ka­pul­ver og 3-4 fedd hvit­løk i ski­ver. La det­te kose seg sam­men med kyl­lin­gen i en pose i noen ti­mer, før det ba­erer rett på gril­len.

Inge­borg Dir­dal Skri­ver også om hva slags ut­styr du tren­ger på tur­kjøk­ke­net, og kom­mer opp med 12 vik­ti­ge ting. På den­ne lis­ten fin­ner du bl.a. vin­opp­trek­ker, skar­pe kni­ver, li­ter­mål, pizzastein til gril­len og alu­mi­ni­ums­for­mer og dit­to fo­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.