Trond­heim har fått nytt ut­salg av ut­valgt lo­kal­mat

Da drømme­lo­ka­let ble le­dig på La­de­moen i Trond­heim, var det bare for den tid­li­ge­re sne­k­ke­ren Sjur K. Alm­skår å hive seg rundt og la en mange­årig drøm gå i opp­fyl­lel­se.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO EL­LEN M. E. LUNDRING

PÅ ET HJØRNE i Mel­lom­vei­en på La­de­moen i Trond­heim lig­ger Fi­lia­len, by­ens ny­es­te lo­kal­mat­bu­tikk. Etter at by­ens mathall ble ned­lagt, har det va­ert langt mel­lom spe­sial­mat­bu­tik­ke­ne. Det vil­le Alm­skår gjø­re noe med.

– Grun­nen til at jeg star­tet Fi­lia­len var at jeg så at mar­ke­det var vel­dig klart for en slik bu­tikk. Jeg ser også at le­ve­ran­dø­re­ne vil ha bu­tik­ken, for­tel­ler han.

Med ri­me­li­ge bruk­te kjø­le- og fryse­dis­ker og noen ti­mers ar­beids­inn­sats har det 23 kvad­rat­me­ter sto­re lo­ka­let fått en rus­tikk låve­fe­eling med har­dan­ger­søm på veg­gen og bakst i vin­du­ene. Al­ler mest for­nøyd er li­ke­vel den ny­bak­te bu­tikk­inne­ha­ve­ren med plas­se­rin­gen.

– Øst­byen er det nye, det kom­mer til å blomst­re her etter hvert.

Sat­ser på kjøl- og frys

På kort tid har Sjur ruk­ket å få både stam­kun­der og eks­klu­si­ve le­ve­ran­dø­rer. Han kan nem­lig skil­te med by­ens sann­syn­lig­vis bes­te ut­valg av Rø­ro­sis, som han har sat­set på i som­mer, i til­legg til grill­mat. Nå for­be­re­der han seg på vilt­se­son­gen.

– Jeg kom­mer til å føl­ge se­son­ge­ne gjen­nom året. Til jul kom­mer jeg for ek­sem­pel til å ta inn både rull og syl­te i små og sto­re bi­ter og ta imot be­stil­lin­ger på både jule­mat og speke­mat. Jeg vil også til­by egne jule­pak­ker for fir­ma­er som øns­ker å gi bort til sine an­sat­te el­ler kunder.

Sjur vil også sat­se på ve­ge­tar­mat, for å møte den øken­de po­pu­la­ri­te­ten. I til­legg vil han ta inn uli­ke ty­per korn, sa­er­lig ur­korn, samt kryd­der og se på mu­lig­he­ten for å dyr­ke ur­ter i bu­tik­ken. Tørr­va­rer og ol­jer kan også bli å fin­ne i bu­tikk­hyl­le­ne.

– Til nå har jeg prio­ri­tert å ta inn kjø­log fryse­va­rer, i til­legg til ba­ker­va­rer. Jeg har både ost, pøl­ser, speke­mat, ba­con, kjøtt­ka­ker, kar­bo­na­der, mar­me­la­der, kjeks, brød, is­krem, stor­fes­odd, kaf­fe og fjell­brus la­get på sma­ker som mjød­urt bjørk og ra­bar­bra, for­tel­ler Sjur.

Sjur er selv opp­vokst i fjell­byg­da Ren­ne­bu, midt i mat­fa­tet, hvor det er lan­ge tra­di­sjo­ner for lo­kal­pro­du­sert mat. Ren­ne­bu­mart­nan har også va­ert vik­tig for mat­kul­tu­ren i byg­da si­den 80-tal­let. I til­legg har Sjur vokst opp med en flat­brød­bak­ende mor. Den­ne rike mat­kul­tu­ren vil han la fle­re ta del i.

Stor in­ter­es­se blant yng­re

Ikke sjel­den står han og diskuterer både kraft­ko­king og mat med kun­de­ne, gjer­ne unge folk, noe han be­skri­ver som kjempein­spi­re­ren­de. Han tror fer­dig­ma­ten og bil­lig­ma­ten har hatt sin glans­pe­rio­de.

– Jeg ser et ty­de­lig skil­le på ge­ne­ra­sjo­ne­ne. Ge­ne­ra­sjo­nen min er fort­satt på piz­za Gran­dio­sa og det der, mens den yng­re ge­ne­ra­sjo­nen som er født på 90-tal­let vil ha det­te.

Han over­ras­kes sta­dig av unge jen­ter som kom­mer og be­ta­ler 60 kro­ner for et brød.

– Da stus­ser jeg litt, for sånn var det ikke da jeg var på den al­de­ren.

Brø­de­ne og ba­ker­va­re­ne kom­mer fra Ei­dum gårds­ba­ke­ri på Hell i Stein­kjer og blir le­vert fers­ke hver tors­dag. Det som ikke blir solgt sam­me dag blir lagt i fry­se­ren og sel­ges for en tier mind­re. På sikt hå­per den ny­bak­te bu­tikk­ei­e­ren at Fi­lia­len skal få en egen brød­av­de­ling og fersk­vare­disk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.