Sats på rot i kake­bakst

Det er ikke bare i en ovns­form med ur­ter og smør de nors­ke rot­grønn­sa­ke­ne og po­te­te­ne bril­je­rer. Rotgrønnsaker og potet kan bru­kes i bakst og bi­dra med både smak, fyl­de, saf­tig­het og ikke minst eks­tra na­e­rings­stof­fer.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO EL­LEN M. E. LUNDRING

Rotgrønnsaker og po­te­ter hø­rer hjem­me også i bakst. Se bare på El­lens saf­ti­ge sjo­ko­lade­kake med rød­be­ter.

BAKST er også en fin måte å bru­ke opp grønn­saks­fi­ber fra for ek­sem­pel juicing. Sleng det i brød­dei­gen og brø­det blir eks­tra na­e­rings­rikt, saf­tig og smak­fullt. Det sam­me blir både vaf­ler, muffins og knekke­brød. Et mye bed­re al­ter­na­tiv til søp­la og en en­kel måte å sni­ke inn eks­tra grønn­sa­ker i hver­da­gen på.

Gul­rot­kake og brød med re­vet gul­rot er kjent for de al­ler fles­te, men viss­te du at rød­bet­puré gir en fud­gy kon­sis­tens og dy­pe­re smak på sjo­ko­lade­ka­ken? El­ler at rød­be­tjuice gir et sva­ert iøyne­fal­len­de brød med en ny­de­lig dyp smak? Og nei, hver­ken brø­det el­ler sjo­ko­lade­ka­ken kom­mer til å sma­ke jord, det­te kom­mer til og med un­ge­ne til å like.

Saf­tig og hold­bar

Potet kan også bru­kes i an­net enn lef­ser og lom­per? Kokt potet i rund­stykke­dei­gen gir et sva­ert saf­tig og hold­bart re­sul­tat. En kan si mye om den­ne til ti­der ut­skjel­te knol­len, men på tross av et noe ufor­tjent dår­lig ryk­te bi­drar kokt potet med eks­tra pro­tei­ner og na­e­rings­stof­fer i baks­ten.

Søt­po­tet er det ny­es­te til­skud­det på det nors­ke rot­grønn­saks­fa­tet. Nord­menn har øns­ket den­ne grønn­sa­ken varmt vel­kom­men og tryk­ket den til sitt bryst, men sa­er­lig norsk er den ikke. All søt­po­tet her til lands er im­por­tert, og det al­ler mes­te kom­mer fra USA. Men den sta­dig øken­de po­pu­la­ri­te­ten har ført til at søt­po­tet for førs­te gang for­sø­kes dyr­ket i norsk jord nå. Hvis det­te vi­ser seg å va­ere mu­lig og lønn­somt ser jeg fram til kort­reis­te søt­po­te­ter. Søt­po­tet er like an­ven­de­lig som van­lig potet, men på tross av nav­net de er ikke en gang i slekt. Søt­po­te­ten går også for å va­ere sun­ne­re.

Alle mon­ner drar!

Ok, så er ikke rotgrønnsaker i bakst den al­ler størs­te bi­drags­yte­ren til de an­be­fal­te fem om da­gen, men alle mon­ner drar, ten­ker jeg. Og selv om sjo­ko­lade­ka­ken fort­satt ikke er sunn selv om den er til­satt rød­be­ter, er den fort­satt sun­ne­re enn om rød­be­te­ne ikke had­de va­ert der, man får noe nyt­tig på kjø­pet. Hoved­ar­gu­men­tet mitt for å få deg til å prø­ve å bake med rotgrønnsaker og potet er smak og kon­sis­tens. Jeg er sik­ker på at du kom­mer til å få deg en over­ras­kel­se el­ler tre om du prø­ver noen av dis­se opp­skrif­te­ne. Rotgrønnsaker er tross alt ro­ten til alt godt, også i bakst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.