Fiske­sup­pe er også ta­pas

Smått er godt! Du blir ga­ran­tert sul­ten av å se alle de lek­re munn­full­ene som He­le­na Ne­raal har fått plass til i sin nye koke­bok om ta­pas, el­ler fin­ger­mat på norsk.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND FOTO MAR­TIN HUGNE

OK, SÅ ER både nav­net og fe­no­me­net ta­pas av spansk opp­rin­nel­se, men akku­rat den­ne ma­ten er det lett å gjø­re til vår egen, med ty­pis­ke nors­ke rå­va­rer.

He­le­na Ne­raal bolt­rer seg med lek­ker­bis­ke­ner som røyke­laks, ma­krell, elg­fi­let, torsk, re­ker, klipp­fisk og svine­fi­let. Fel­les for alle er at de får nye leke­ka­me­ra­ter på He­le­nas tal­ler­ke­ner. Gri­sen får sel­skap av whis­ky­smør­saus og jord­s­kokkchips, mens den traus­te klipp­fis­ken får bry­ne seg på en blan­ding av løk, hvit­løk, pap­ri­ka, olje og chili, smakt til med lime og ka­nel! Si hva du vil, men ta­pas in­vi­te­rer til å bru­ke fan­ta­si­en og åp­ner for spen­nen­de smaks­kom­bi­na­sjo­ner.

Spa­nia og Lo­fo­ten

– Jeg er glad i mat og jeg er glad i å rei­se. Kom­bi­na­sjo­nen gir seg selv, men kryd­res av min in­ter­es­se for mat­tra­di­sjon. I den­ne bo­ka for­sø­ker jeg å føl­ge mat­tra­di­sjo­ner fra Nord-Spa­nia til Lo­fo­ten, skri­ver He­le­na Ne­raal i sitt for­ord. Hun leg­ger til at bo­ka star­ter med ut­gangs­punkt i San Se­bas­ti­an. Den bas­kis­ke kyst­byen er selve ar­ne­ste­det for den bas­kis­ke va­ri­an­ten av ta­pas, nem­lig pin­txos.

– Da jeg er mer enn må­te­lig glad – for å si det for­sik­tig – i små mat­ret­ter med eks­klu­si­ve sma­ker, ble rei­sen dit en enorm in­spi­ra­sjon til å skri­ve den­ne bo­ka, sier vert­in­nen ved det svens­ke verts­hu­set Vi­ta Äl­gen. Der står det titt og ofte ta­pas på bor­det.

Med un­der­tit­te­len Fra San Se­bas­ti­an til Lo­fo­ten sier det seg selv at He­le­na ikke bare har hen­tet in­spi­ra­sjon, rå­va­rer og opp­skrif­ter fra ta­pa­sens hjem­land i sin nye bok, Ta­pas på norsk. Hun dro også på tur til Lo­fo­ten, sam­me sted som hen­nes fisker­slekt fra Gøte­borg i sin tid måt­te dra for å sik­re seg fangst.

Fra lam til krab­be

– I Lo­fo­ten er jeg i mitt ret­te ele­ment. Her er det hav, fiske og stor­slått na­tur. Lo­fo­ten er et even­tyr­rike, fast­slår He­le­na Ne­raal, som har bolt­ret seg i rå­va­rer fra alle ele­men­ter. Hun fri­te­rer po­te­ter med ost og est­ra­gon, ste­ker ro­sett­kål (uten sa­er­lig fle­re sma­ker enn de du får fra kå­len, smør og salt), gril­ler lammecar­ré, la­ger car­pac­cio av rød­be­ter og rul­ler krab­be inn lef­se med pep­per­rot og dill­ma­jo­nes. Hun ser­ve­rer fris­ten­de krepse­sup­pe, byr på bakt brie med sma­ker fra Mid­del­havs­om­rå­det og flam­be­rer fi­let av okse. Ta­pas er om­trent ens­be­ty­den­de med va­ria­sjon, der det er det du har av rå­va­rer til­gjen­ge­lig som be­stem­mer me­ny­en.

– Det er først og fremst to av­gjø­ren­de va­ri­ab­ler som gjel­der når jeg skal lage en ta­pas­meny her ved verts­hu­set, sier He­le­na. Det er hvil­ke rå­va­rer som er til­gjen­ge­li­ge og i se­song, og hva jeg fø­ler meg in­spi­rert til å lage.

Koke­bok­for­fat­te­ren har også et trøs­tens ord til den som måt­te bli litt skremt av alle de eks­klu­si­ve rå­va­re­ne.

– Så len­ge det er snakk om ta­pas, inne­hol­der hver rett så lite av hver rå­vare at de fles­te har råd til å in­klu­de­re noen eks­klu­si­ve in­gre­di­en­ser i me­ny­en. Det er sjel­den man blir in­vi­tert på indre­fi­let av elg, lakse­rogn el­ler kam­skjell, men i ta­pas­for­ma­tet lar det seg gjø­re, sier He­le­na Ne­raal.

Det gjel­der bare å se litt smått på det!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.