Alle trik­se­ne for gode mål­ti­der un­der åpen him­mel

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB

om hvor man bør dra. Noen gan­ger er det nok å leg­ge vei­en til na­er­mes­te bekk i nabo­la­get. Selv en tur til leke­plas­sen kan or­ga­ni­se­res som en pik­nik, med med­bragt mat og drik­ke.

Så er det ma­tens tur. En fro­kost i det fri kan va­ere noe så en­kelt som havre­grøt med eple, panne­stekt små­brød (med mozza­rel­la og to­mat!) el­ler bruchet­ta med jord­ba­er og hon­ning. Lun­sjen kan kan­skje la­ges litt mer avan­sert, som for ek­sem­pel med panne­ka­ker med røke­laks og kre­most. For­fat­te­ren min­ner om at det er man­ge barn som li­ker røke­laks, og det er jo ikke så rart. Pinne­brød er en klas­si­ker, og den enk­le ret­ten (stekt på bål) blir ikke ver­re av at man også bru­ker ba­con, ost og ba­si­li­kum.

«Mat sma­ker best ute», ly­der in­tro­en til ka­pit­let om mid­dag, og det er jo helt rik­tig. Og her er det man­ge spen­nen­de og vel­sma­ken­de ret­ter å vel­ge blant. Fiske­ka­ker med smør­dam­pe­de grønn­sa­ker, for ek­sem­pel. Du strim­ler de grønn­sa­ke­ne du li­ker best (jo tyn­ne­re, jo for­te­re fer­dig) og leg­ger dis­se i en pak­ke av alu­mi­ni­ums­fo­lie med en raus klatt smør, salt og pep­per. Pak­ken leg­ges på glør­ne og blir gans­ke snart fer­dig. I mens kan du ste­ke fiske­ka­ker på bål­var­men, med hjelp av en tre­pin­ne.

Kose­ma­ten er også tatt med, og den er vik­tig! Hva tror du om ap­pel­sin­muffins med frukt­nøtt på bål? El­ler kan­skje ba­nan med Daim stekt på bål?

Med slik lokke­mat bur­de det va­ere mu­lig å få med selv de størs­te lat­sab­be­ne ut på tur!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.