Lag et hel­norsk oste­bord

In­vi­ter på et sen­som­mer­lig oste­bord med norsk ost og ny­syl­tet norsk frukt og ba­er. Her er gode tips også til drikke­føl­get.

Mat fra Norge - - PRODUKTER - TEKST AASE E. JA­COB­SEN, APÉRITIF

DET ER FÅ TING som gjør meg så lyk­ke­lig som den nors­ke sen­som­mer­en og tid­lig høst, når na­tu­ren øser sje­ne­røst av sitt over­flø­dig­hets­horn. Frukt og ba­er er selv­sagt best når de ny­tes så fris­ke som mu­lig, men det kan va­ere lurt å kon­ser­ve­re noe for mag­re­re og mør­ke­re ti­der. Men det er ikke bare frukt og ba­er som sma­ker godt på den­ne ti­den. Den nors­ke os­ten – og da snak­ker vi om den som la­ges med kja­er­lig­het av det sta­dig øken­de an­tall nors­ke yste­ri­er.

Sjekk yste­da­to­en

Os­ten fra de små yste­ri­ene er nem­lig ofte mer­ket med dato for ysting, og da vet du også at mel­ken stam­mer fra da­ge­ne før. Hvis os­ten ikke er mer­ket med yste­dato, er det bare å spør­re. Den­ne ty­pen ost sel­ges nem­lig stort sett – dess­ver­re og hel­dig­vis på sam­me tid – i spe­sial­for­ret­nin­ger og fra oste­dis­ker med kunn­skaps­rik be­tje­ning.

Men sta­dig fle­re bu­tik­ker la­ger sin egen lo­ka­le hyl­le hvor du kan fin­ne os­ter fra et na­er­lig­gen­de ys­te­ri. Sta­dig fle­re pro­du­sen­ter har fått inn­pass hos kje­de­ne og er der­med å fin­ne nes­ten over­alt.

En oste­bord­fa­vo­ritt har va­ert Den Blin­de Ku i Ås, men den tra­gis­ke bran­nen i vår­es har satt en mid­ler­ti­dig stop­per for ost her­fra. Der­for må vi lete and­re ste­der etter de­res sig­na­turost, nem­lig Ås-ut­ga­ven av ca­mem­bert.

Ei­ker Ys­te­ri har en slik og fle­re til, alle la­get av ku­melk. Mens Ei­ker-ca­mem­ber­ten er mild med aro­ma­er i ret­ning sjam­pin­jong, er Holte­fjell litt skar­pe­re, en rød­kitt­mod­net ost med god smaks­kraft som fin­nes i tre uli­ke mod­nings­gra­der.

Ca­mem­ber­ten til Gang­stad Gård­sys­te­ri på In­der­øy i Nord-Trøn­de­lag fin­nes både med og uten kar­ve, men det er den sis­te som pas­ser best til vårt oste­bord, da kar­ven kan bli vel mar­kant.

Sje­fen for upas­teu­ri­sert ost Saue­ost har vi dess­ver­re ikke noe av her til lands. Men gei­ter er det man­ge av. Og en av de iv­rigs­te am­bas­sa­dø­re­ne for ost av geite­melk er fransk, Pas­ca­le Bau­don­nel som hol­der til i Undre­dal, der Pas­ca­le la­ger ost sam­men med and­re geite­bøn­der. Undre­dalsos­ten fin­nes i hvit og brun ut­ga­ve men det er den hvi­te av halv­fast sal­tet type som er in­ter­es­sant til vårt oste­bord.

Fra Hau­ke­li Ys­te­ri, som er dre­vet av Ti­ne, kom­mer en fransk­in­spi­rert geit­ost, av ty­pen chèv­re, men den er så vel­lyk­ket at vi tar den gjer­ne med på oste­bor­det vårt.

Lil­le As­ke er la­get av geite­melk fra Au­re­nes-går­den i Ro­ga­land som lett kun­ne hav­net i Hau­ke­li-os­ten, men som i hen­de­ne på Bo Jen­sen blir til aske­kledd kre­met ost. Den­ne os­ten, som har hen­tet in­spi­ra­sjon fra Frank­ri­ke, opp­nåd­de en av de al­ler gje­ves­te pri­se­ne, Su­per­gold, i fjor­årets os­te-VM, World Che­ese Award.

Selv om fransk­men­ne­ne hev­der å sit­te på re­fe­ranse­os­ten i den blå klas­sen, nem­lig roque­fort, var det fak­tisk en norsk blåmug­gost av ku­melk som stakk av med sei­e­ren i os­te-VM i 2016. Kraft­kar er Nor­ges mest kjen­te ost uten­om Jarls­berg.

El­ler gå for Blå­mann fra Skå­na­li­se­ter Gård­sys­te­ri i Nord-Trøn­de­lag, den er en blåmug­gost i en egen klas­se som lig­ger tett opp til fransk roque­fort, selv om den alt­så er la­get av geite­melk og ikke saue­melk. Fra sam­me ys­te­ri kom­mer Bal­der lag­ret som min­ner om en vel­lag­ret pec­o­ri­no (ita­li­ensk saue­ost som kon­sis­tens­mes­sig min­ner om par­me­san).

Ut­ford­ren­de for vi­nen

Ost er en ut­ford­ring når det gjel­der vin­føl­ge. Og et oste­bord be­stå­en­de av man­ge uli­ke os­ter hvor den ene er «ver­re» enn den and­re og gjør ut­ford­rin­gen enda stør­re. Til­be­hø­ret i form av syr­lig-søt syl­tet frukt er nok en hind­ring for vi­nen. Så da gjel­der det å fin­ne mins­te mot­stand vei. Selv om de fles­te fore­trek­ker rødvin til ost, og i hvert fall nå som det lak­ker mot kjø­li­ge­re ti­der, må vi frem­heve det fak­tum at hvitt er best til ost – uan­sett.

Og bed­re kom­pan­jong til oste­bor­det som også er til­pas­set lomme­bo­ken enn

(kr 186,90) skal du lete len­ge etter. Den kla­rer så vel den tør­re og litt kle­bri­ge kon­sis­ten­sen til Hau­ke­li-chèv­ren som den fete og kraf­ti­ge sma­ken i Kraft­kar og den litt knud­re­te kon­sis­ten­sen og skar­pe sma­ken i Blå­mann ser­vert med solbaersyltetøy.

Øl er ban­kers

Øl og ost er også et re­la­tivt nytt om­rå­de for alle som har klam­ret seg til «ost og rødvin». Hel­ler du nor­malt til hvit­vin, vil et øl av bel­gisk lys type som norsk­bryg­ge­te

(kr 59,90) fun­ge­re vel­dig godt. Den gode sød­men og fruk­tig­he­ten gjør også job­ben med blåmug­gos­ten.

Hel­ler du der­imot i ret­ning mør­ke­re og sø­te­re to­ner, er

(kr 44,80) en stor og god munn­full til de skar­pes­te os­te­ne, sam­ti­dig som det er les­ken­de nok for de mil­des­te os­te­ne.

En søt het­vin som port­vin, ma­dei­ra el­ler ba­ny­uls ham­ler opp med blåmug­gos­ten, men blir for søt og al­ko­hol­sterk til fle­re av os­te­ne. Man­ge els­ker den rike ama­rone­v­insti­len, som ofte kan blir for mye av det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.