USA, av­de­ling Bae­rum

«Hoved­sta­den» i Bae­rum kom­mu­ne er et di­gert kjøpe­sen­ter og en enes­te stor tra­fikk­ma­skin.

Mat fra Norge - - 24 KULINARISKE TIMER I SANDVIKA - PER A. BORGLUND TEKST OG FOTO THON HO­TEL OSLO­FJORD Sand­viks­vei­en 183 Te­le­fon: 67 55 66 00 oslo­fjord@ol­avt­hon.no thon­ho­tels.no/oslo­fjord

DU SKAL TA deg god tid og lete både her og der for å få et an­net inn­trykk av Sand­vi­ka enn det jeg be­skri­ver her. Bare noen mi­nut­ters kjø­ring sør­vest for Oslo lig­ger kom­mune­sen­te­ret i den folke­rike nabo­kom­mu­nen til vår ho­ved­stad. De fles­te av oss gjør ald­ri noe an­net enn å kjø­re for­bi el­ler gjen­nom den lil­le byen, en­ten vi bru­ker bil el­ler tog. Når jeg ten­ker meg om, i lø­pet av de 30 åre­ne jeg bod­de i Oslo dro jeg ald­ri til Sand­vi­ka, an­net enn for å pei­se for­bi på vei til sør- el­ler Vest­lan­det.

Jak­ten på norsk mat

Sand­vi­ka er na­er­mest full­sten­dig do­mi­nert av et nes­ten pa­ro­disk stort kjøpe­sen­ter. Sand­vi­ka stor­sen­ter er så di­gert at du uten pro­ble­mer går deg bort. Er du ikke lomme­kjent (og kjen­ner alle gang­vei­er og bru­er) er det nes­ten skum­melt å va­ere fot­gjen­ger i sen­trum el­lers. Det er bi­ler all over the place, som i en ty­pisk ame­ri­kansk by.

Så er spørs­må­let? Hva fin­ner vi av nors­ke mat­opp­le­vel­ser her?

Mine for­be­re­del­ser had­de gjort det helt klart at et enes­te døgn var mer enn nok i Sand­vi­ka.

Jeg had­de book­et rom på Thon Ho­tel Oslo­fjord (ja, det er den tur­ki­se klos­sen som lig­ger inn til mo­tor­vei­en, opp­rin­ne­lig byg­get som et She­ra­ton­ho­tell på 80-tal­let), og her er det den dag i dag ame­ri­kansk ar­ki­tek­tur. Og Thons nett­si­der lur­te meg grun­dig på ett om­rå­de: «En bug­nen­de lunsj­buf­fet med var­me og kal­de ret­ter», fris­tet man med der. Sann­he­ten var at lunsj ikke kun­ne opp­dri­ves på ho­tel­let.

Over­ras­kel­se i kjøtt­dis­ken

Vel, så var det å tras­ke ut i tra­fik­ken og søke ly i kjøpe­sen­te­ret, der Es­pres­so Hou­se bød på en slags red­ning. En cro­is­sant med norsk inn­mat ble var­met i mikro­bølge­ov­nen. Si hva du vil om litt fransk bak­verk, en spar­som­me­lig ski­ve Jarls­berg og en run­ding skin­ke fra Strøm-Lar­sen på Tors­hov (pri­sen var 49 kro­ner), men noe gour­met­mål­tid ble det ikke.

In­ne i Sand­vi­ka stor­sen­ter har Meny en av sine bu­tik­ker, og jeg måt­te ta en li­ten titt. Meny svik­ter selv­sagt ikke, men en li­ten over­ras­kel­se ble det i kjøtt­dis­ken. Der duk­ket det plut­se­lig opp fers­ke lår, bo­ger og si­der av kje, og jeg drøm­te meg plut­se­lig bort til en kveld ved gril­len.

– Men det er ikke noe sa­er­lig in­ter­es­se for det­te flot­te kjøt­tet, sa man­nen i dis­ken. Han men­te at ba­e­rin­ge­ne var skep­tis­ke til kje, åpen­bart på grunn av for li­ten kunn­skap om hvor vel­sma­ken­de det­te mil­de kjøt­tet er.

PS. Thon ser­ve­rer mid­dag (med nors­ke ret­ter som panne­stekt kveite­fi­let, bakt ør­ret og gril­let ytre­fi­let av kalv) i sin res­tau­rant Clau­de Mo­net, og har en fro­kost­buf­fet sam­me sted som inne­hol­der det mes­te av det du kan øns­ke deg som en start på da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.