An­ne Ma­ri red­det bjør­nen

Kokk An­ne Ma­ri Am­li­en fra Bøver­bru i Vest­re To­ten tok job­ben med å gjø­re en snau ki­los bjørne­stek om til et fest­mål­tid i 2018-drakt.

Mat fra Norge - - RÅVAREN -

«BJøRN, sur­ret stek» står det på pak­ken som fersk­vare­sjef Wi­vi­an Bek­kel­und hos CC Mat Gjø­vik skaf­fet Mat fra Nor­ge, med Nord­ås Gårds­kjøtt på Skreia som le­ve­ran­dør. Og tro det el­ler ei: Den 890 gram sto­re fros­ne stei­ka (som kos­tet 489,50) var ty­de­lig mer­ket med «Opp­rin­nel­ses­land Nor­ge.»

– Jeg har smakt bjørn før, det var un­der et kurs hos Arne Brimi på Foss­heim i Lom en gang på 1980-tal­let. Det smak­te ikke vel­dig godt, mim­rer den pen­sjo­ner­te kok­ken, som star­tet sin kar­rie­re på et in­sti­tu­sjons­kjøk­ken på Øst­re To­ten som 18-åring.

Bjørne­fri kar­rie­re

An­ne Ma­ri Am­li­en hus­ker også at Brimi´n had­de fle­re bjørne­skin­ker hen­gen­de den gan­gen, men i lø­pet av sin egen lan­ge kar­rie­re har hun selv ald­ri hatt bam­se som rå­vare på kjøk­ke­net. Bra­kar stod ald­ri på me­ny­en gjen­nom man­ge år som bygde­kok­ke, kokk og kjøk­ken­sjef i na­er­mil­jø­et på To­ten. Hel­ler ikke i lø­pet av de to åre­ne som an­svar­lig for ka­fe­en ved amt­manns­går­den Sten­berg på Mjøs­mu­se­et duk­ket det opp noen bjønn som til­bød seg å bli mat. Den­ne da­gen er det der­imot al­vor. – Jeg har hatt stei­ka i dampovn i halv­an­nen time på 120 gra­der, sier An­ne Ma­ri i det vi kom­mer inn på hen­nes tri­ve­li­ge kjøk­ken. Ste­ke­ter­mo­me­te­ret stop­pet på 66 gra­der, og nå lig­ger det eks­klu­si­ve kjøt­tet og hvi­ler seg in­ne i et lunt kjøk­ken­hånd­kle. I kjøk­ke­net duf­t­er det for­fø­re­risk av en saus som ale­ne la­ter til å va­ere verdt be­sø­ket.

An­ne Ma­ri har la­get en sur­steik, det hun me­ner er den enes­te sik­re må­ten å få bjørne­kjøt­tet mildt, mørt og godt på. Da star­ter det hele med en ma­ri­na­de:

Til 890 g steik: ½ li­ter ke­fir 2 dl røm­me 1 ss salt

1 ss suk­ker

2 ss eine­ba­er

Ma­ri­ne­rin­gen star­tet ons­dag mor­gen, og kjøt­tet fikk stå i et kjøle­rom frem til lør­da­gen.

Før vår av­tal­te lunsj lør­dag etter­mid­dag ble bjørne­stei­ka tatt ut av ma­ri­na­den og tør­ket godt, før den ble bru­net grun­dig i smør. Bru­net ble også løk, pur­re og gul­rot, som til slutt blir med stei­ka inn i ov­nen, sam­men med 1 spise­skje knust eine­ba­er.

Sau­sen la­get An­ne Ma­ri av smør, mai­sen­na, silt kraft fra pan­na og litt av ma­ri­na­den.

Bjør­nen ble ser­vert med en rotstap­pe la­get av kokt gul­rot, sel­leri­rot og kål­rot som ble kver­net og blan­det med smør, salt og pep­per. nordaas­mat.no

RÅVAREN: Sjekk den­ne! En vask­ekte bjørne­steik, til 550 kro­ner for en kilo. Sjekk gjer­ne hvis du blir fris­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.