Hen­di­ge hånd­bø­ker i lomme­for­mat

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB

SPISELIGE VIL­LE VEKSTER

An­na-Eli­se Tor­kel­sen, Her­mod Karl­sen

SALTVANNSFISKER

Stig Wer­ner, Her­mod Karl­sen 60 si­der

69 kro­ner (per stykk) Vig­mo­stad & Bjør­ke

HÅND­BØ­KER er fine grei­er, men det blir lik­som ikke helt fint før både for­mat og ma­te­ria­le gjør dem eg­net til å va­ere med ut på tur. Det gjør dis­se (det fin­nes fle­re tit­ler i se­ri­en), med 10,5 x 15 centi­me­ter som vi­ta­le mål. Da går de fint i en lom­me. Og si­de­ne er en form for plast­la­mi­nert, slik at de tå­ler noen drå­per regn el­ler litt sprut fra ha­vet.

I stu­ing og sau­ser

Bo­ka om spiselige vil­le vekster inne­hol­der rundt 40 for­skjel­li­ge ar­ter, med ty­de­li­ge teg­nin­ger og in­for­ma­sjon om bl.a. vokse­sted og bruk. Du kan for ek­sem­pel la­ere at løve­tann er best i sa­lat, og at plan­ten inne­hol­der både A og C-vi­ta­min, fle­re mi­ne­ra­ler, jern, kal­si­um og fos­for. Eng­syre er en plan­te du kan koke og bru­ke i sup­per, stu­ing og sau­ser.

Hånd­bo­ken om saltvannsfisker tar for seg like man­ge ar­ter, og gir deg in­for­ma­sjon om ha­bi­tat, føde, stør­rel­se, agn, red­skap og fiske­me­to­der. Per­fekt for den som er på jakt etter rå­stof­fer til et bed­re mål­tid. Du kan også lese deg fram til den nors­ke sports­fis­ker­re­kor­den for hver en­kelt art (for uer er re­kor­den 12,14 kilo, for­res­ten) og even­tu­elt minste­mål og fangst­tid.

Så var det fiske­ne som objekt for even­tu­ell moro på kjøk­ke­net. Om stein­bit kan vi lese at det er en me­get god mat­fisk, med fast kjøtt som eg­ner seg i wok, på grill og i ovn. Men husk at blå­stein­bit er vas­sen i kjøt­tet og ver­re å hans­kes med. En sjø­ør­ret kan ste­kes, ko­kes, gril­les og røy­kes. Den har mer spenst i kjøt­tet enn laks, og tren­ger mi­ni­malt med varme­be­hand­ling.

Litt ku­rio­sa bør en hver bok inne­hol­de. Om knurr (som er en fin mat­fisk, men det er ikke man­ge som bru­ker den) he­ter det at den har fått sitt spe­si­el­le navn etter «en mar­kant knur­ren­de lyd for­år­sa­ket av sam­men­trek­nin­ger i svømme­bla­eren når den fø­ler seg tru­et.» Så da vet du det, hvis en mer­ke­lig fisk med høyt hode og smal­nen­de kropp en dag sit­ter der og la­ter som om den er en ag­gres­siv hund av noe slag.

Ha også i bak­ho­det at du som er over 18 år må be­ta­le av­gift til sta­ten for å få lov til å fiske etter laks i sjø­en. Wobbler el­ler slu­ker som imi­te­rer bris­ling, to­bis el­ler sild er fine som agn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.