«Nor­dens fa­san»

Orr­fugl stod på den opp­rin­ne­li­ge nors­ke spise­sed­de­len. De førs­te nord­menn kom hit nett­opp på grunn av til­gan­gen på fisk og vilt, der­iblant fugl.

Mat fra Norge - - RÅVAREN - TEKST PER A. BORGLUND

I VISTEHULEN uten­for Stav­an­ger bod­de det folk al­le­re­de i stein­al­de­ren, og det er fun­net knok­ler etter så mye som 28 for­skjel­li­ge fugle­ar­ter, blant an­net er det be­vist at tiur (orr­fug­lens stør­re fet­ter blant hønse­fug­le­ne) stod på me­ny­en. I boka Norsk mat gjen­nom ti­de­ne he­ter det at orr­fugl van­lig­vis ble fan­get med sna­re, men at det fin­nes kil­der som ty­der på at fug­len også ble fan­get ved hjelp av jakt­falk i mid­del­al­de­ren.

Øverst på rang­sti­gen

I den sam­me boka skri­ver Ha­rald Osa og Gud­run Ull­tveit at vilt tra­di­sjo­nelt har blitt sett på som for­nem mat, en del av over­klas­sens mat­va­ner. Skogs­fugl og rype ra­ger høy­ere enn stor­vilt­kjøtt – i alle fall pris­mes­sig. De to på­pe­ker også at vi i dag, ved å bru­ke av na­tu­rens over­skudd på mat­nyt­tig vilt, er med på å føre vi­de­re tra­di­sjo­ner som er like gam­le som vårt folks his­to­rie. «Det be­tyr bok­sta­ve­lig talt å stå i en ubrutt lin­je fra de førs­te je­ge­re inn­tok lan­det og frem til i dag.»

Han­na Wins­nes nev­ner ikke orr­fugl spe­si­elt i sin be­røm­te koke­bok, men un­der­stre­ker at fuglevilt som har hengt en stund pas­ser bed­re til stek enn sup­pe. «Naar fug­le­ne er pluk­ket, ta­en­der man et li­tet ba­al av tør halm, hol­der fug­len i ho­det og svin­ger den raskt frem og til­ba­ke gjennem il­den; der­paa hol­der man den i be­ne­ne og det sam­me gjen­ta­ges. Det­te kal­des at svi dem og skjer, for at fjerde­pin­der og smaa­fjer skal av­svis.»

«Gjel­der kun Han­nen»

I Hel­ge Ha­gens bok Når vil­tet er skutt slås det fast at ry­per og skogs­fugl fikk sta­tus som fest­mat her i lan­det al­le­re­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.