En tra­di­sjon som går mot slut­ten

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER -

STØLSLIV I VESTRE SLIDRE

Gun­nar Hau­ge og Fro­de Ro­lands­gard 344 si­der

450 kro­ner

Da måta for­lag

IN­GEN SKAL be­skyl­de for­fat­ter­ne bak den­ne boka for at de har tatt lett på opp­ga­ven med å skild­re støls­li­vet i Vald­res­kom­mu­nen Vestre Slidre, med rundt 2100 inn­byg­ge­re og et are­al på 463 kvad­rat­kilo­me­ter. Kom­mu­nen ble opp­ret­tet i 1849.

«Helt på hell»

«Byg­da og li­vet her end­rar seg for­ta­re enn no­kon har kun­na tru el­ler spå. Støls­li­vet slik eld­re hug­sar det, har vore ein sva­ert tett inn­vo­ven del i folke­sje­la i Vald­res. No ser det ei­gent­le­ge støls­li­vet ut til å vera helt på hell. No­kre få fa­mi­li­ar held stand, men sjølv det støls­stel­let er så for­and­ra at det mes­te av det gam­le er his­to­rie», skri­ver Hau­ge og Ro­lands­gard i for­or­det, og vi skjøn­ner alle at det har has­tet med å få sam­let inn do­ku­men­ta­sjon og få den­ne boka skre­vet.

Man tror at det har blitt st­ølet (at man tar med seg ku, sau og geit og drar til fjells for å fin­ne som­mer­bei­te) i det­te om­rå­det si­den bronse­al­de­ren, men det er også fun­net spor etter spredt beite­bruk fra ca. 3000 – 1600 år før vår tids­reg­ning.

Det bod­de ca. 930 per­soner i Vestre Slidre før svarte­dau­den, etter at pes­ten dro seg til­ba­ke var det an­ta­ge­lig 600 men­nes­ker til­ba­ke. Det er mu­lig at en­kel­te gar­der som lå av­si­des til, og som var av­fol­ket, ble tatt i bruk som stø­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.