Lov­bry­te­rens lime­kake og and­re fris­tel­ser

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB

kan opp­sum­me­res med or­de­ne «stress, stress, pau­se, mest­rings­fø­lel­se!»

Kri­mi­nelt gode ka­ker inne­hol­der opp­skrif­ter på rundt 50 ty­per bakst og an­net snadder, og her har jen­te­ne tenkt på mer enn å få til rik­tig meng­de mel, suk­ker, flø­te, egg og va­nilje­suk­ker. Opp­skrif­te­nes navn har nem­lig en gjen­nom­ført uni­for­me­ring. Du fin­ner «Slem­me jen­ters si­truskjeks», «Kjelt­rin­gens ka­ra­mell­kake», «Bråk­ma­ke­rens brow­nie med nøt­ter», «Slas­kens sco­nes», «Vill­sty­rin­gens val­nøtt­kake», «Jugepa­vens jord­baer­kake» og så vi­de­re. Her har man­ge lagt hjer­nen i bløt, med et ar­tig og krea­tivt re­sul­tat.

En koke­bok er ikke kom­plett uten bil­der og de­sign, og også her lan­der kvin­ne­ne bak lås og slå i Gro­rud­da­len fjell­støtt. Bok­si­de­ne har små por­tret­ter (ano­nymt, i sil­hu­ett) av hver en­kelt for­fat­ter, selv­sagt bak git­ter. Ne­derst på alle si­de­ne lig­ger det na­tur­lig­vis pigg­tråd, og bil­det av ka­ken med nav­net «Narko­bik­kjas nord-nors­ke suk­sess» er om­kran­set av en so­lid kjet­ting med henge­lås.

Røm­lin­gen har også lånt sitt navn til en ka­ke, nem­lig rø­ver­cookies. Men i «Svi­ke­rens myke sjo­ko­lade­kake» had­de det va­ert mer enn nok plass til en li­ten bau­fil, kaka fyl­ler tross alt en hel lang­pan­ne.

Jeg bare nev­ner det, i til­fel­le en el­ler an­nen vil ret­te opp fei­len til nes­te opp­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.