Kunn­ska­pen står tett som et vier­kratt

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB PAB

fram da de førs­te gang skul­le sma­ke på det som voks­te i na­tu­ren. Ikke alle for­søk falt like hel­di­ge ut!

Det fin­nes bø­ker som er mye mer ut­fyl­len­de om det vi kan san­ke og spi­se fra na­tu­ren, men i en bok som den­ne er det fint at også det­te te­ma­et er be­rørt. For­fat­ter­ne ber oss om å san­ke berg­myn­te (Nor­dens ore­ga­no) og set­te smak på pas­ta og piz­za med den­ne. Gei­trams kan bru­kes i sa­la­ter, som pynt og til blant an­net saft. Gauke­syre sma­ker ikke bare syr­lig og godt, men kan også vir­ke fe­ber­ned­set­ten­de og bi­dra til at vi ikke fø­ler oss så tørs­te len­ger.

Men viss­te du at kvann var vi­kin­ge­nes vik­tigs­te grønn­sak, men også en han­dels­vare så tid­lig som på 900-tal­let? Olav Trygg­va­son kun­ne kjø­pe kvannstil­ker på tor­get i Trond­heim for å gle­de sin dron­ning Ty­ra. Plan­tens rot ble også eks­por­tert ut i Euro­pa, de saf­ti­ge steng­le­ne og blad­skaf­te­ne kan spi­ses på sam­me måte som stang­sel­le­ri.

Det­te var bare noen smake­bi­ter fra en oase av kunn­skap, der du også kan la­ere at det er mu­lig å lage pesto til laks og pas­ta av gran­skudd, at det fin­nes to kjøtt­eten­de plan­ter i norsk na­tur, at sopp kan fan­ge inn­sek­ter, at både mus og elg er av­hen­gi­ge av blå­baer­plan­ten, at ei vok­sen bjørk kan drik­ke 500 li­ter vann på en varm dag og at det er over 11 mil­li­ar­der tra­er i de sko­ge­ne vi har her i lan­det! mel­lom, at du bør spi­se van­lig mat (ikke su­per­mat, pil­ler og pul­ver) og at det til hver­dags er lurt å prio­ri­te­re grønn­sa­ker, frukt og ba­er, gro­ve korn­pro­duk­ter og fisk. Meng­den be­ar­bei­det kjøtt, rødt kjøtt, salt og suk­ker bør be­gren­ses.

I det sto­re og hele er det la­er­dom å hen­te på alle bok­si­de­ne. Palme­olje er ikke bra for­di den inne­hol­der met­tet fett­syre, som gir mye ska­de­lig ko­les­te­rol. Det er ikke vi­ten­ska­pe­lig be­legg for at ko­kos­olje er sunt. Hon­ning er ikke sun­ne­re enn van­lig suk­ker. Ve­ge­ta­bilsk mat, alt­så plan­ter, inne­hol­der eks­tremt mye mer anti­ok­si­dan­ter enn kjøtt, egg og mei­eri­pro­duk­ter. Gra­nat­eple og blå­ba­er er ek­semp­ler på mat­va­rer som har et su­per­høyt inn­hold av anti­ok­si­dan­ter, men man vet ikke om dis­se har en til­sva­ren­de god ef­fekt på krop­pen.

Og fer­dig­ma­ten? Er den usunn? Per Ole Iver­sen, pro­fes­sor i er­na­e­ring ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, sva­rer slik: «Det er inn­hol­det i ma­ten som er vik­tig for om den er et godt el­ler dår­lig driv­stoff for krop­pen, ikke hvem som har la­get den.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.