Årets lo­kal­mat­grün­der

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

TELE­MARK: I en knall­sterk kon­kur­ran­se stakk Gun­nar Sag­stu­en og Per­nil­la Vea fra Røy­land Gård (i byg­da Enges­land i Birke­land kom­mu­ne) av med den pre­sti­sje­tun­ge pri­sen Årets Lo­kal­mat­grün­der.

Pri­sen ble delt ut av stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg på Dyr­s­kun i Sel­jord, og det var en stolt og glad pris­vin­ner som mot­tok pre­mi­en på 50 000 kro­ner, sam­men med res­ten av fa­mi­li­en.

– Jeg er utro­lig stolt over å den­ne pri­sen. Det vik­tigs­te er kan­skje at så man­ge har stemt på oss og gitt oss den­ne an­ner­kjen­nel­sen. I til­legg er vi blitt hei­et frem av and­re lo­kal­mat­pro­du­sen­ter. Det gjør meg eks­tra takk­nem­lig, sier Gun­nar Sag­stu­en ved Røy­land Gård.

Grün­de­ren har sam­men med kona Per­nil­le Vea byg­get opp en be­drift med fle­re an­sat­te, som blant an­net sør­ger for at blå­ba­er og krek­ling blir til syl­te­tøy og der­med ut­nyt­ter na­tu­rens spis­kam­mer på en ba­ere­kraf­tig måte. Syl­te­tøy­et blir nå solgt i 83 MENY-bu­tik­ker. Spe­si­elt som til­be­hør til ost, har syl­te­tøy­et blitt vel­dig po­pu­la­ert. – Røy­land Gård er en fan­tas­tisk re­pre­sen­tant for alle de lo­kal­mat­pro­du­sen­te­ne som gjør Nor­ge til et ri­ke­re mat­land. Vi i MENY job­ber hver dag for stort ut­valg og hei­er på drif­ti­ge pro­du­sen­ter som bi­drar til økt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.