Den gode hjel­per

Det nors­ke kokke­lands­la­get be­står av 18 kok­ker og tre com­mi­ser. En com­mis er et ungt kokke­ta­lent som as­sis­te­rer lands­lags­kok­ke­ne på kjøk­ke­net. Eline Sofie Sun­de (20) er stolt over å va­ere com­mis for Nor­ge un­der årets VM i Lux­em­bourg.

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE - TEKST OG FOTO MET­TE MØL­LER

– JEG ER LITT SOM po­te­ten! En hjelpe­kokk som kan bru­kes til det mes­te un­der både tre­ning og kon­kur­ran­se. Jeg hjel­per kok­ke­ne på la­get med å gjø­re de opp­ga­ve­ne de ikke har nok tid til å gjø­re selv, for­kla­rer Eline Sofie.

Spen­nen­de

Stav­an­ger­jen­ta har va­ert com­mis på kokke­lands­la­get i snart to år, og gle­der seg stort til å del­ta i sitt førs­te VM. Helt si­den hun var på la­er­linge­tur og fikk va­ere til­skuer un­der OL i Er­furt i 2016, har hun hatt lyst til å va­ere en del av det nors­ke lands­la­get.

– Det var en stor opp­le­vel­se å va­ere på are­na­en un­der OL. En glass­vegg skil­te del­ta­ker­ne fra pub­li­kum, og jeg sto med hen­de­ne på glass­veg­gen og fulg­te med på de som kon­kur­rer­te. Jeg ble skik­ke­lig im­po­nert, og det vir­ket så utro­lig spen­nen­de å va­ere kon­kur­ranse­kokk. Da tenk­te jeg: Det­te har jeg lyst til å va­ere med på, for­tel­ler Eline Sofie.

Da det nors­ke kokke­lands­la­get kort tid etter­på søk­te etter nye folk, var hun ikke sein med å sen­de inn en søk­nad.

– Så nå er jeg com­mis. Det er så utro­lig gøy, smi­ler Eline Sofie.

Pirke­ar­beid

Det er man­ge som har star­tet sin kar­rie­re på lands­la­get som com­mis. Se­nior­la­gets krea­ti­ve in­spi­ra­tor, Chris­ter Rød­seth, har ste­get i gra­de­ne fra ung com­mis, til kokk, så kap­tein for ju­nior og nå er han kap­tein for se­nior­la­get.

– Må­let mitt er å bli kokk på lands­la­get en gang i frem­ti­den. Det­te er førs­te skritt. Jeg tri­ves vel­dig godt med trav­le da­ger som com­mis. I til­legg til å hjel­pe kok­ke­ne med alt fra å veie opp in­gre­di­en­ser, sør­ge for at alt ut­sty­ret er på plass, ryd­de, vas­ke opp og lage per­so­nal­mat, har jeg også noen egne opp­ga­ver. Jeg la­ger blant an­net 90 syl­tyn­ne, svar­te chips­rin­ger som skal mon­te­res rundt as­par­ge­sen på se­nior­la­gets buf­fet. Det er møy­som­me­lig pirke­ar­beid som jeg bru­ker i alle fall 10 ti­mer på å få fer­dig. Men jeg er tål­mo­dig og opp­tatt av de­tal­jer. Pirke­ar­beid har jeg all­tid likt, sier Eline Sofie.

Før hun be­stem­te seg for å sat­se på kok­ke­yr­ket, var pla­nen å bli gull­smed. I opp­veks­ten var det å lage smyk­ker av ør­små per­ler og stei­ner en kja­er hobby. Det sam­me var kake­ba­king, med cup­ca­kes som en stor fa­vo­ritt.

Inspirasjon i Ir­land

Før sis­te år på ung­doms­sko­len tok Eline Sofie et vik­tig valg.

– Jeg var skole­lei, og gjor­de det gans­ke dår­lig også. Så be­stem­te jeg meg for å flyt­te til Ir­land og ta 10. klas­se der. Jeg flyt­tet inn hos en verts­fa­mi­lie langt ute på lan­det, fikk skole­uni­form og be­gyn­te på den lo­ka­le sko­len. Det var helt fan­tas­tisk! Der var mat og helse et av valg­fa­ge­ne, og det vek­ket mat­in­ter­es­sen min. Da jeg skul­le søke vi­dere­gå­en­de i Nor­ge, så søk­te jeg både på gull­smed og kon­di­tor. Men så end­te det med kokk til slutt. Det har jeg ald­ri ang­ret på, smi­ler Eline Sofie.

La­ere­tida ble unna­gjort på N.B. Sø­ren­sen i Stav­an­ger, der hun også job­bet et år etter fag­bre­vet var i havn. Ny­lig pak­ket hun flytte­las­set for å star­te i ny jobb som kokk på Ho­tel Bris­tol i Oslo.

Men først er det VM for kokke­lands­lag i Lux­em­bourg.

– Jeg er skik­ke­lig gi­ra! Jeg gru­er meg ikke, for jeg er over­be­vist om at det vi skal le­ve­re hol­der høy kva­li­tet. Jeg er vel­dig stolt av det vi gjør på lands­la­get, og i VM skal alt stem­me. Da blir det bra, sier Eline Sofie.

Forrett:

KRABBE med smør­stekt loff, fav­a­bøn­ner og bru­net smør

Hoved­rett:

SMØR­STEKT MA­KRELL med kryd­ret tind­ved­saus og stek­te tomater

Des­sert:

SJO­KO­LADE­KAKE med bunn av hvit sjo­ko­la­de og havre­gryn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.