JON BERG

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE -

for­kla­rer selv hvor­for det ble Nord­sjø­ve­gen den­ne gang, en rei­se som strakk seg gjen­nom åtte kom­mu­ner i Ro­ga­land og Vest-Ag­der:

– Jeg har skre­vet tre mat­re­la­ter­te bø­ker om Spa­nia og Ita­lia, nå var det på tide å kom­me hjem. Jeg er født og opp­vokst i dis­se trak­te­ne. Nord­sjø­ve­gen er en av de vak­res­te bil­ru­te­ne i Nor­ge, fra jaer­stren­de­ne, til de stei­le fjel­le­ne ved Jøs­sing­fjor­den og så til den idyl­lis­ke øya Hid­ra helt ute i hav­ga­pet. Her er det også en im­po­ne­ren­de rek­ke av ka­fe­er, res­tau­ran­ter og pro­du­sen­ter av ost, frukt, grønn­sa­ker, fiske­mat, saft, syl­te­tøy og øl.

– Hvor­dan var det å lage nett­opp den­ne bo­ken?

– Det var vel­dig in­ter­es­sant og moro. Jeg har reist langs Nord­sjø­ve­gen et utall gan­ger, og hver gang er det en like stor na­tur­opp­le­vel­se. Det er ma­gisk å gå ned på stran­den på Ja­eren og se ut­over ha­vet. Vi ble vel­dig godt tatt mot av alle kok­ke­ne og pro­du­sen­te­ne. Det­te er ild­sje­ler som er stol­te av det de la­ger av lo­ka­le rå­va­rer.

Vill­sau på me­ny­en

– Du har vokst opp her, har du fort­satt til­knyt­ning til lands­de­len?

– Ja, jeg er så hel­dig å ha fe­rie­hus på Hid­ra ved Flekke­fjord, en bratt og stor øy med mas­se ram­sløk, has­sel­nøt­ter, ba­er, sopp og fak­tisk også vill­sau. På det­te lil­le ste­det er det dess­uten en helt used­van­lig god res­tau­rant, Kongs­hamn, som ser­ve­rer vak­re og smak­ful­le ret­ter med rå­va­rer fra fiske­mot­ta­ket to hund­re me­ter unna. Og de har vill­sau på me­ny­en.

– Vil du si at det fin­nes en fel­les­nev­ner for mat og drik­ke langs Nord­sjø­ve­gen?

– Ja, og det er en sterk vil­je til å bru­ke lo­ka­le rå­va­rer på en re­spekt­full måte. Det vil si at de lar de den gode os­ten, kjøt­tet, skall­dy­re­ne, ur­te­ne og grønn­sa­ke­ne få skin­ne, de vi­ser fram de­res egen­art. Det er som vin, der du kan luk­te og sma­ke hvor dru­ene kom­mer fra. Og be­gre­pet kortreist tas her helt bok­sta­ve­lig. Res­tau­ran­ten Tan­go vil helst ha grønn­sa­ke­ne på kjøk­ke­net mak­si­malt en time etter at de er tatt opp av jor­den. Res­tau­ran­te­ne god­tar ikke noe an­net enn yp­per­li­ge, fers­ke rå­va­rer.

Avan­sert mat­kunst

– Hva vil du si at saer­pre­ger om­rå­det for de­res mat­sa­fa­ri?

– Her har de alle for­ut­set­nin­ger for å lage gode mat­va­rer, det er ri­ke­lig med jord­bruks­land, det er sto­re gart­ne­ri­er, og meng­der av fisk og skall­dyr fra ha­vet og van­n­e­ne. Og man­ge vi­dere­fø­rer mat­tra­di­sjo­ne­ne fra langt til­ba­ke. Det nå ned­lag­te Gast­ro­no­misk Insti­tutt var også vik­tig i ut­vik­lin­gen av mer avan­sert mat­kunst, som vi nå fin­ner hos Mon­do, Tan­go, Re­naa og Vil­la Skei­ane. Det­te er noen av Nor­ges yp­pers­te res­tau­ran­ter. Sand­nes kan nå få sin and­re vin­ner av ver­dens­mes­ter­ska­pet i kokke­kunst, Bo­cu­se d’Or. Først ute var Char­les Tjessem, og nes­te kan bli Chris­ti­an André Pet­ter­sen fra Mon­do.

– Noe fra tu­ren som har brent seg spe­si­elt godt fast i hu­kom­mel­sen?

– Det som kan­skje gjor­de størst inn­trykk, var gam­le, aer­ver­di­ge Lu­ra Tu­rist- heim i Sand­nes. Her la­ges alt av lo­ka­le in­gre­di­en­ser, alt fra bun­nen av. Kraf­ten til kjøtt­kake­sau­sen står og put­rer over nat­ten, og opp­skrif­ten til far­sen er nøye ut­tenkt. Skal du ha kjøtt­ka­ker en gang i ditt liv, så kom til Lu­ra. Bed­re blir det ikke, det har jeg min egen mors vit­ne på, hun kun­ne til og med slå fast at de var like gode el­ler bed­re enn det hen­nes mor la­get. Ri­sen­gryns­grø­ten, de pa­ner­te nakke­ko­te­let­te­ne, kom­le­ne, ri­sen­gryns­grø­ten, alt er av topp klas­se. Det er kva­li­tet i alle ledd langs Nord­sjø­ve­gen, der­for er den ikke bare en opp­le­vel­se for øyne­ne, men også for ga­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.