Nos­tal­gisk eple­bu­tikk le­ver vi­de­re i Tele­mark

Beste­fa­ren Tor­stein star­ta med ep­ler i 1920. Fa­ren Au­gon tok over. I dag står det grøn­ne flas­ker med Au­gons navn i hyl­le­ne.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO BJØRN HAR­RY SCHØNHAUG

FLASKENE er fylt med eplemost, og Au­gon og Tor­stein var fa­ren og beste­fa­ren til Ka­ri Ny­hu­us Holt­skog på Ny­hu­us gards­ut­salg i frukt­byg­da Gvarv i Tele­mark. Sam­men med man­nen Halvor Holt­skog dri­ver hun eple- og plomme­går­den i hel­lin­ge­ne opp fra inn­sjø­en Nor­sjø. Det er fle­re min­ner om beste­far Tor­stein på Ny­hu­us gård.

– I beste­fars­ha­gen står det seks tra­er han plan­tet i 1920, for­tel­ler Ka­ri.

De traer­ne høs­tes det Åkerø fra, og de er hule. I det ene tre­et har ei kvi­nand hek­ket de to sis­te åre­ne.

Åpent året rundt

Ka­ris mor Agnes star­tet så smått med ut­salg av frukt for man­ge, man­ge år si­den. Ved vei­en sat­te hun opp et skilt det sto «Frukt» på.

– Før det igjen var det sånn at folk bare kom til gards og hand­let frukt, sier Ka­ri.

Frem til 2005 had­de Ka­ri og Halvor åpent ut­salg så len­ge det var eple­se­song. De steng­te gjer­ne bu­tik­ken rett før jul.

– Da var det tomt for ep­ler, min­nes Halvor.

Si­den 2005 har de hatt åpent fra åtte til åtte hver enes­te dag året rundt. Nå har de egne ep­ler sju til åtte må­ne­der i året, og se­son­gens al­ler sis­te ep­ler i hyl­le­ne er Ru­binstep og El­s­tar. Ka­ri og Halvor for­tel­ler at eple­ut­val­get er best i sep­tem­ber og ok­to­ber, men med fle­re pro­duk­ter enn bare ep­ler å by på, kla­rer de å ha kon­ti­nu­er­lig drift.

Bi­drar til mang­fold

I hyl­le­ne mel­lom flas­ker med eplemost, kas­ser med røde ep­ler, kur­ver med blå plom­mer, glass med plomme­syl­te­tøy og kruk­ker med kryd­der fra Mid­del­ha­vet, fin­ner du mer­ker det står «Spe­sia­li­tet – unik smak» på. Mer­ket vi­ser at dri­ver­ne på Ny­hu­us bi­drar til stør­re mang­fold og verdi­skap­ning i norsk mat­pro­duk­sjon. Fem av ek­te­pa­rets eple­mos­ter ba­erer det­te mer­ket, gitt av stif­tel­sen Mat­merk. På små flas­ker har de mer­ket på eple­mos­te­ne Au­gon, Aro­ma og Gam­mal­dags Gra­ven­stein.

– Gam­mal­dags Gra­ven­stein er la­get av gul Gra­ven­stein, sier Halvor.

På sto­re flas­ker har de mer­ket på Aro­ma og Gra­ven­stein.

Le­ve­rer til Maa­emo

Fra går­den og bu­tik­ken le­ve­rer Ka­ri og Halvor pro­duk­te­ne sine til fle­re res­tau­ran­ter og ho­tell. Res­tau­ran­ten Ja­cob & Gab­ri­el i Ski­en er fast kun­de, og de le­ve­rer jevn­lig til Ar­ne Bri­mis Vianvang.

UTEN UNN­TAK: Gårds­bu­tik­ken til Ka­ri Ny­hu­us Holt­skog og Halvor Holt­skog er åpen fra åtte til åtte hver dag hele året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.