An­meldt: Du Ver­den i Ham­mer­fest

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

Du Ver­den har blitt en li­ten res­tau­rant­kje­de. Fi­lia­len i Ham­mer­fest har en fa­bel­ak­tig be­lig­gen­het.

SEN­TRALT på by­ens havne­pro­me­na­de fin­ner du res­tau­ran­ten, som er sam­lo­ka­li­sert med Smart­ho­tel Ham­mer­fest. Her har du fø­lel­sen av å sit­te oppe på bøl­ge­ne å spi­se, og det svek­ker ikke den ma­ri­ti­me fø­lel­sen at by­ens brann­ve­sen plut­se­lig duk­ker opp for å spy­le pa­no­rama­vin­du­ene ved hjelp av sine høy­trykk­slan­ger og en flas­ke Za­lo!

De øv­ri­ge Du Ver­den­res­tau­ran­te­ne fin­ner du i Svol­va­er, Tromsø og Al­ta.

VELKOMSTEN

Vi så in­gen be­tje­ning, men fant selv et vin­dus­bord oppe i 2. eta­sje, som de selv kal­ler Pla­tå­et. Etter kort tid had­de vi fått me­ny­er og be­stilt noe å drik­ke.

ME­NY­EN

Mer enn stor nok, med fire for­ret­ter, seks valg av ho­ved­ret­ter med fisk og tre med kjøtt. I til­legg kom­mer bl.a. bur­ge­re, sa­lat, pas­ta, en ve­ge­tar­rett og tre valg spe­si­elt for barn. Du Ver­den har også en ta­pas­meny, og til lunsj har du så mye som ti valg.

MA­TEN

Gril­let tørr­fisk er en slags sig­na­tur­rett her i hu­set, og jeg min­nes med gle­de mitt førs­te møte med den­ne i Svol­va­er. Her i Finn­mark kos­ter den 335 kro­ner, og fisken er sta­dig like lek­ker. Ikke mye slår sma­ken av en rik­tig ut­van­net og til­be­redt tørr­fisk. Men til­be­hø­ret her var ro­te­te både i ut­se­en­de og smak, det had­de holdt len­ge med ba­con, blom­kål, sen­neps­sau­sen og kan­skje noen gode po­te­ter.

For­ret­ten av røkt hval­kjøtt (169,-) er også en sik­ker vinner, ser­vert med ruccola, rødløk, pep­per­rot og alt for mye røm­me.

På lunsj­me­ny­en er det ikke mye som min­ner om lo­ka­le råvarer, men både fish´n chips og fiske­sup­pe kan jo fyl­les med in­gre­di­en­ser fra ha­vet uten­for vin­du­et. Så vel­dig kort­reis­te var nok ikke ver­ken re­ke­ne el­ler lak­sen i sup­pen. Ikke spe­si­elt spen­nen­de, men helt grei kre­met fiske­sup­pe med gul­røt­ter og stang­sel­leri­bi­ter. Den var både var­men­de og met­ten­de, og pri­set til 195 kro­ner.

Fish´n chips er noe vi helst for­bin­der med de bri­tis­ke øyer, men det er in­gen­ting i vei­en for å til­be­re­de den­ne ret­ten også i Finn­mark. Her har de valgt sei som in­gre­di­ens, i ste­det for torsk el­ler hyse. Det kun­ne blitt et spen­nen­de al­ter­na­tiv, men sei­en har tro­lig va­ert inn­om fry­se­ren først. Der­for var den tørr og pre­gløs i sma­ken. Dei­gen rundt var sprø og fint kryd­ret med salt og pep­per.

De frityr­stek­te po­te­te­ne og sala­ten til holdt grei stan­dard, men uten dres­sing ble sist­nevn­te rett og slett smak­løst og litt kje­de­lig.

Des­ser­te­ne var der­imot rik­tig skuf­fen­de. I multe­fyl­ket Finn­mark blir det litt trau­rig med multe­sor­bét (119,-) som fly­ter ut som en tykk saus. Sma­ken av vid­das gull er der, men vel­dig lite ty­de­lig.

Den med­føl­gen­de pan­na­cot­ta­en med Daim og tind­ved var hel­ler in­gen smaks­bom­be.

Sjo­ko­lade­fon­dan­ten (115,-) had­de en i over­kant tørr skor­pe. Kre­men i midt­en var rik­tig­nok smaks­rik og holdt fin tyk­kel­se, mens den med­føl­gen­de ku­len av kirse­ba­e­ris kun­ne klart seg uten sjo­ko­lade­bi­te­ne i.

SER­VICE

Hyg­ge­lig og ef­fek­tiv, men det er ir­ri­te­ren­de at du ikke kan gjø­re opp reg­nin­gen der du sit­ter. Du må ned til dis­ken i førs­te eta­sje for å dra kort.

VALUTA FOR PEN­GE­NE

Du Ver­den har pri­ser som skul­le til­si at ma­ten had­de et litt høy­ere nivå. Me­ny­en bør kan­skje kut­tes litt, slik at kjøk­ken kan per­fek­sjo­ne­re noen av ret­te­ne?

KON­KLU­SJON

I sum en helt grei mid­dags- og lun­sjopp­le­vel­se, men ikke noe mer. Et lite pluss for hyg­ge­lig be­tje­ning. Og selv­sagt trek­ker det opp med en for­mi­da­bel ut­sikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.