10 fakta om ribbe

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND

Svine­rib­be er for man­ge selv­es­te jule­ma­ten. Og hvert enes­te år mel­der be­kym­rin­gen seg igjen: Hvor­dan få sprø svor? Her er 10 punk­ter du kan kose deg med mens du gle­der deg til 24. de­sem­ber.

LO­GISK: Å til­be­re­de og spi­se ribbe ble van­lig sam­ti­dig med at støpe­jern­kom­fy­re­ne ble til­gjen­ge­lig for folk flest, tid­lig på 1900-tal­let. Først da ble det mu­lig å til­be­re­de ret­ten slik vi kjen­ner den i dag.

HIS­TO­RISK: Han­na Wins­nes skrev i 1845 at «Ribbe­en­stek ste­ges paa en Time, og kan en­dog ste­ges i en stege­pan­de, naar den kun bli­ver vel pas­set for at bra­en­des.» Fet­tet ble til saus, blan­det med ed­dik og sen­nep.

HÅND I HÅND: Det ble ikke van­lig å pro­du­ser­te kjøtt fra svin før po­te­te­ne kom hit til lan­det, på 1700-tal­let. Først da ble det nok av­fall fra hus­hold­nin­ge­ne til å fø på dy­ret med den lek­re og fete rib­ba.

IKKE SLANKEKOST: 100 gram stekt fa­mi­lierib­be inne­hol­der 39,6 gram fett. 80% av rib­ba er spi­se­lig.

76%: An­de­len hus­stan­der på Øst­lan­det som spi­ser svine­rib­be på jul­af­ten. Tal­let for Vest­lan­det er 14%, der er det pinne­kjøtt som do­mi­ne­rer.

500 GRAM: Be­regn så mye ribbe per vok­sen per­son, da har du nok til ribbe på fro­kost­bor­det da­gen etter også.

VIK­TIG: Ribbe må gnis inn med salt og pep­per 3-4 da­ger før den skal ste­kes. Opp­be­va­res i kaldt kjøle­skap.

FRA 1914: Hen­ri­et­te Schøn­berg Er­kens opp­skrift på ribben­stek, i sin hel­het: «Ste­ken knaek­kes, van­des 1 time, ind­gni­des med pep­per og salt, la­eg­ges i steke­pan­den med ben­si­den ned, paa­hel­des det ko­ken­de vand og sa­et­tes i sterkt op­he­tet ovn ca. 2 ti­mer.»

TRE TY­PER: Tynn­rib­be er den klas­sis­ke jule­rib­ba, med mye fett og smak. Midtrib­be har ko­te­lett­kam og bein, mye godt kjøtt. Fa­mi­lierib­be er midtrib­be der bei­net er skå­ret av ko­te­lett­kam­men, for ti­den den mest po­pu­la­ere va­ri­an­ten.

FAST FØL­GE: Medis­ter­ka­ker, pøl­ser (gjer­ne sos­si­ser), kok­te po­te­ter, sen­nep, rød- el­ler sur­kål er van­lig til­be­hør til ribbe. Øl og ake­vitt er mye brukt. Po­let har to ty­per ake­vitt spe­si­elt til­pas­set svine­rib­be.

AN­VEN­DE­LIG: Ribbe av svin er ikke bare rå­stoff for den klas­sis­ke jule­mid­da­gen, men kan også bli til ba­con og spa­reribs på gril­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.