Ny­be­gyn­ne­rens hånd å hol­de i

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB

GLADKOKKEN

Mat la­get med kja­er­lig­het og ser­vert med et smil Jan Hen­rik Sy­ver­sen

184 si­der

379 kro­ner

Pi­lar For­lag pi­lar­for­lag.no gladkokken.no

JEG STOD MED den­ne boka i hån­den in­ne i bok­han­de­len da jeg plut­se­lig ble na­er­mest over­falt av en ung, kvin­ne­lig eks­pe­di­tør: «Den­ne boka tok jeg med meg hjem i går, du bare MÅ kjø­pe den. Her er det slik mat som vi van­li­ge folk la­ger og spi­ser, ikke alt det­te kjen­diskokk-tul­let med fin og vans­ke­lig mat!»

In­gen kokke­s­va­da

OK, da. Gladkokken (som vi­ser seg å he­te Jan Hen­rik) ble med meg hjem. I for­or­det av­slø­rer han seg som en av­hop­pet sel­ger, nå med blog­gen Gladkokken som vik­tigs­te sys­sel. Han un­der­stre­ker at de­but­boka er fri for vans­ke­li­ge kokke­ord og -ut­trykk, og du vil lete len­ge etter stab­le­de kam­skjell og skall­dyr­skum. Den røde trå­den er god hver­dags­mat, og alle ret­te­ne har en steg-for-steg-forklaring. (De har også en QR-kode, som kan le­ses av med mo­bi­len og gir deg en vi­deo av det hele.)

Og det skal vår mann ha, her er det va­ria­sjon og til de gra­der mat fra bun­nen av. Jan Hen­rik Sy­ver­sen er en mann etter mitt hjer­te når det gjel­der det sis­te. Hva i alle da­ger er vit­sen med å kjø­pe fer­di­ge kar­bo­na­der, når du 1) kan ha gle­den av å lage dine egne og 2) få noen som sma­ker skik­ke­lig godt og «gam­mel­dags»?

Koke­boka har ca. 50 opp­skrif­ter og tips, for­delt på ka­pit­le­ne sup­pe, kraft, mid­dag, Glad­kok­kens steke­sko­le, saus, til­be­hør og kake og des­sert.

Det er en god del norsk tra­di­sjons­kost her (som kjøtt­ka­ker, vilt­gry­te og vaf­ler), men også mer ekso­tis­ke (men hel­dig­vis også hver­dags­kost her i lan­det) inn­slag som but­ter chick­en, ita­li­ens­ke kjøtt­bol­ler, fransk løk­sup­pe og po­tet­sa­lat fra Mid­del­ha­vet. For ikke å snak­ke om per­len grønn­saks­sup­pe med svineknoke. Litt av et spark på leg­gen til alle ve­ge­ta­ria­ne­re, kan man si. Som igjen får trøs­te seg med at det går jo an å drop­pe den sis­te in­gre­di­en­sen!

Opp­skrif­te­ne vir­ker tvers igjen­nom grun­di­ge og enk­le, og må­ten å løse opp­ga­ve­ne på er ty­de­lig for­klart.

Så hvem pas­ser den­ne boka for? Jeg ser for meg et men­nes­ke som har be­stemt seg for å lage mest mu­lig mat uten å ty til hel- el­ler hav­fab­ri­ka­ta, men som tren­ger en hånd å hol­de i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.