U-b-r-u-k-e-l-i-g

Hvem har vel ikke drømt om i eie en knall rød Fer­ra­ri? Spørs­må­let er bare om det blir en ned­tur hvis drøm­men opp­fyl­les med en elek­trisk pizza­ovn fra Ita­lia.

Mat fra Norge - - TEST - TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

OG SVA­RET er et run­gen­de ja! Den­ne er dund­ren­de ubru­ke­lig, mu­li­gens med unn­tak av hvis du bru­ker den til å ste­ke fer­dig­piz­za­er fra fryse­dis­ken. Det har jeg vir­ke­lig ikke tes­tet.

For: Det vi­ser seg at «stei­nen», alt­så bun­nen, i den­ne pizza­ov­nen ikke tå­ler å få for ek­sem­pel ost, saus el­ler olje på seg. (Det ad­va­res fak­tisk mot det i bruks­an­vis­nin­gen, lest i etterpå­klok­ska­pens skar­pe lys). Og det fikk den, for­di tre­fjø­la du skal hånd­te­re piz­za­en med er trå og ru som bare det. Pizza­bun­nen du la­ger nek­ter å skli av og ned på ov­nens bunn. Da blir det fort litt søl.

Og da, ser du, be­gyn­ner det å ryke. Og det be­gyn­ner fak­tisk etter hvert å bren­ne. Å ha åpne flammer i en pizza­ovn som ikke er ved­fyrt, er litt skum­melt. Og se­rie­kob­le­de røyk­vars­le­re som fut­ter av i kor, er sterkt for­styr­ren­de når du skal prø­ve å spi­se noe som med all ver­dens vel­vil­je kan min­ne om frag­men­ter av piz­za.

Fer­ra­ri­en er ikke bare håp­løs i bruk, men den ble fak­tisk også øde­lagt. Dens kar­rie­re var­te i en li­ten halv­time. Hele greia er svarts­vidd og lar seg ikke ren­gjø­re.

Bruk steke­ov­nen. Gå på Pep­pes. Gjør hva som helst. Alt er bed­re enn det­te.

RØD OG FIN: Det hjel­per ikke å va­ere blank i lak­ken hvis det som er un­der pan­se­ret er helt ubru­ke­lig. Ak­ku­rat den­ne elek­tris­ke pizza­ov­nen bør du unn­gå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.