Mat for sje­len

Med vår plan kan du slut­te å fråt­se og hel­ler spi­se det krop­pen din vir­ke­lig vil ha. Du vil opp­le­ve å gå ned i vekt – og hol­de deg der!

Mindfulness - Veien til lykke - - Innhold - STEPHANIE ECKELKAMP

Mar­go Lan­don had­de for­søkt alt. Hun bor i Balti­more i USA, ar­bei­der som mas­sa­sje­te­ra­peut og had­de for­søkt alle mu­li­ge di­et­ter – og gått opp igjen i vekt hver gang. Hun had­de av­stått fra vis­se mat­va­rer og målt opp por­sjo­ner i 20 år, men pend­let hele ti­den opp og ned i vekt. Det hjalp å be­gyn­ne å gå fle­re tu­rer og tre­ne med en PT, men i 2015 var hun på vei opp igjen. Hun var liv­redd for å gå opp de 25 ki­lo­ene hun had­de job­bet så hardt for å kvit­te seg med.

Så opp­da­get hun stra­te­gi­en med å spi­se in­tui­tivt, som in­ne­bar at hun lær­te seg å kjen­ne etter hvor­dan hun føl­te seg fy­sisk og emo­sjo­nelt før hun spis­te. Var hun vir­ke­lig sul­ten, el­ler treng­te hun i ste­det en gå­tur, få en klem el­ler å ta noen dype ånde­drag? Det­te var in­gen di­ett, men sna­re­re en stra­te­gi

som for­and­ret inn­stil­lin­gen hen­nes til mat og for­bed­ret hen­nes emo­sjo­nel­le hel­se på en måte som ver­ken di­et­ter el­ler mo­sjon kan gjø­re.

Etter 21 da­ger var Mar­go fornøyd. Ikke for­di hun had­de gått ned et visst an­tall kilo – det had­de hun jo gjort man­ge gan­ger tid­li­ge­re ved hjelp av uli­ke di­et­ter. Det var sna­re­re for­di hun kjen­te seg fri fra alle be­kym­rin­ger rundt sin egen vekt. Hun had­de er­stat­tet det elen­di­ge sam­men­suri­et av for­sa­kel­se, skyld­fø­lel­se, skam og frykt for å mis­lyk­kes knyt­tet til mat, med et be­visst nær­vær. Hun had­de slut­tet fred med ma­ten.

Da hun be­gyn­te å spi­se in­tui­tivt, lyk­tes hun med å gå ned i vekt. Og den­ne gan­gen er hun sik­ker på at de 30 ki­lo­ene hun har kvit­tet seg med, ikke kom­mer til­ba­ke. Den nye, sun­ne fi­gu­ren hen­nes er hold­bar.

Slan­king se­pa­re­rer deg fra krop­pen din og tvin­ger deg til å føl­ge vis­se kost­reg­ler. In­tui­tiv spi­sing lar deg kjen­ne etter hva krop­pen din vir­ke­lig tren­ger. Når du spi­ser, er du opp­merk­som på hvor­dan ma­ten ser ut og luk­ter, hvil­ken kon­sis­tens den har og hvor­dan den sma­ker, slik at du kan nyte det å spi­se og føle deg mer til­freds. Og når du fø­ler deg en­som, blir det na­tur­lig å opp­søke sel­skap i ste­det for kjøle­ska­pet.

”Man kan føle seg vel­dig iso­lert om man gjø­re for­and­rin­ger i li­vet sitt på egen hånd”, sier Mar­go. ”Det er po­si­tivt om man kan få kon­takt med and­re som kan støt­te en.”

Her be­skri­ver vi fire vik­ti­ge stra­te­gi­er som gir deg de for­ut­set­nin­ge­ne du tren­ger for å lyk­kes. Be­gynn med dem, og søk der­et­ter støt­te og vei­led­ning ved å del­ta på vår 21-da­gers­ut­ford­ring on­line (se ”Bli med i be­ve­gel­sen” på side 56).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.