En sunn sjel i en sunn kropp

Ro­lig tre­ning som skån­som yoga kan for­and­re hele krop­pen din – og ska­pe et sterkt bånd mel­lom kropp og sjel.

Mindfulness - Veien til lykke - - Innhold - HILLARI DOWDLE

Jil­li­an Pran­sky har ikke all­tid ut­strålt den ro­en og glø­den hun gjør i dag. For tjue år si­den var hun like opp­tatt av å klat­re på kar­rie­re­sti­gen hjem­me i New Jer­sey som å hen­ge med på tem­po­et på step­ti­me­ne og kla­re den har­de ma­ra­ton­tre­nin­gen hun ut­sat­te krop­pen for. Det var hardt, og en na­tur­lig føl­ge av det var at hun iblant var like stres­set som del­ta­ker­ne som nå strøm­mer til de ro­li­ge og av­slap­pen­de vi­nya­sa­ti­me­ne hen­nes. Men den inn­bit­te kam­pen for å hol­de vek­ten ble me­nings­løs da hun opp­da­get noe som fors­ker­ne nett­opp har be­gynt å for­stå: Yoga – selv de mest skån­som­me va­ri­an­te­ne – har en for­un­der­lig evne til å gjø­re alt i li­vet enk­le­re. Også å gå ned i vekt. ”Jeg har ikke be­kym­ret meg for vek­ten på ti år”, sier 49 år gam­le Jil­li­an, som tid­li­ge­re var mar­keds­sjef og nå er in­ter­na­sjo­nal yo­ga­in­struk­tør. ”Jeg ser den sam­me for­and­rin­gen hos yo­ga­ele­ve­ne mine.”

Det er in­gen over­ras­kel­se at en ener­gisk se­rie sol­hil­se­ner gjør krop­pen fas­te­re. Men Jil­li­an og stu­den­te­ne hen­nes tar yo­ga­en vi­de­re for­bi det som kun hand­ler om fy­sio­lo­gi og inn i de mys­tis­ke sam­men­hen­ge­ne mel­lom kropp og sjel. Det vi­ser seg at øvel­ser som til­syne­la­ten­de ikke be­står av mer enn å lig­ge på gul­vet med en mat­te un­der rum­pa, fak­tisk kan for­and­re krop­pen.

Det kan hø­res ut som lu­ren­drei­e­ri: ”Brenn fett uten å svet­te!” Selv de fors­ker­ne som har sått bak noen av de vik­tigs­te stu­die­ne på om­rå­det, er opp­merk­som­me på at det hø­res for godt ut til å være sant. ” Vekt­ned­gan­gen ved skån­som yoga kom­mer ikke av den van­li­ge år­saks­sam­men­hen­gen der man for­bren­ner fle­re ka­lo­ri­er enn man inn­tar”, sier Alan Kris­tal, som le­der en på­gå­en­de stu­die ved Fred Hutch­in­son Can­cer Rese­arch Cen­ter i Se­att­le. Til tross for det­te, fort­set­ter lo­ven­de re­sul­ta­ter å strøm­me inn. I Kristals stu­die, med mer enn 15 000 over­vek­ti­ge voks­ne i 50-års­al­de­ren som gjor­de yoga minst én dag i uken i minst fire år, gikk del­ta­ker­ne ned i gjen­nom­snitt 2,3 kilo, mens de som ikke gjor­de yoga, i snitt gikk opp 6,1 kilo – en for­skjell på 8,4 kilo. Dess­uten var det mer sann­syn­lig at de yo­ga­ut­øver­ne som var nor­mal­vek­ti­ge fra star­ten av stu­di­en, be­holdt vek­ten sin enn dem som ald­ri rul­let ut yo­ga­mat­ten.

Til tross for at fors­ker­ne ikke vet ak­ku­rat hvor­dan det kan hen­ge sam­men si­den man svet­ter så lite, hol­der de på å pus­le sam­men et over­be­vi­sen­de bil­de av skån­som yoga. Grunn­la­get er vel­kjent for alle som har lest en selv­hjelps­bok. For­and­rin­ger av krop­pen end­rer be­visst­he­ten, som end­rer hand­lings­mønst­re, som for­ster­ker end­rin­ge­ne både i sin­net og i krop­pen. I det­te til­el­let er det vik­tigs­te hva den­ne gode sir­ke­len fø­rer til: krop­pens form og stør­rel­se.

La oss opp­sum­me­re den ny­es­te forsk­nin­gen. Vi star­ter med nye funn som vi­ser hvor­dan de ur­gam­le øvel­se­ne end­rer struk­tu­ren i hjer­nen, spe­si­elt i hip­po­cam­pus, som har en stress­re­gu­le­ren­de ef­fekt, og i den de­len av hjer­nen som sty­rer kon­sen­tra­sjo­nen.

Fors­ker­ne har al­le­re­de be­kref­tet det som alle som har slukt en tal­ler­ken med pom­mes fri­tes vet smer­te­lig godt: stress kan føre til dår­li­ge mat­va­ner. For­bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­nen Consu­mer Re­ports spur­te psy­ko­lo­ger hvil­ke stra­te­gi­er som er vik­ti­ge for å gå ned i vekt og hol­de vek­ten, og de van­ligs­te sva­re­ne var ”å for­stå og hånd­te­re hand­lin­ge­ne og fø­lel­se­ne” og ”fø­lel­ses­be­tin­get spi­sing”. Der­for er det ri­me­lig å ten­ke at re­gel­mes­sig yoga kan føre til sun­ne­re mat­valg, og kan­skje også gjø­re det let­te­re å gå ned i vekt for­di yo­ga­en på­vir­ker hjer­nens re­gu­le­ring av stress­re­ak­sjo­ner.

”Jeg for­sø­ker å spi­se mat som er bra for krop­pen min, men jeg blir ikke opp­rørt len­ger om jeg juk­ser en dag”, sier Jo­sie Say, en av Jil­li­an Pranskys ele­ver som gikk ned to kles­stør­rel­ser da hun be­gyn­te med yoga og klar­te å kvit­te seg med tvangs­tan­ke­ne hun had­de om sin egen kropp. Nå pus­ter hun bare dypt inn og går vi­de­re om hun skul­le gi etter for mat­su­get.

I uvi­ten­ska­pe­li­ge ter­mer be­skri­ver Say selv­med­fø­lel­se, og forsk­ning har vist at det mye mer sann­syn­lig at per­soner som ikke kland­rer seg selv når de skei­er ut på di­et­ten sin, kan gå til­ba­ke til å spi­se sun­ne­re ved nes­te mål­tid. Man kan ikke be­nyt­te til­fel­dig ut­valg­te kon­trol­ler­te stu­di­er for å un­der­sø­ke på­stan­den om at yoga øker selv­med­fø­lel­sen, men re­gel­mes­si­ge ut­øve­re for­tel­ler om hvor­dan yo­galek­sjo­ne­ne (det in­struk­tø­re­ne for­tel­ler om på be­gyn­nel­sen og slut­ten av ti­men) får dem til å gjø­re noe som et knall­hardt tre­nings­re­gi­me ikke får dem til: å for­sø­ke å for­stå seg selv og være snill mot seg selv. ”Job­ben du gjør i yoga­ti­men, leg­ger grunn­la­get for en med­fø­lel­se som strøm­mer gjen­nom alle li­vets as­pek­ter”, sier Pran­sky.

Jene­se Mar­ti­nez, en an­nen av Jil­li­an Pranskys ele­ver, som til­brag­te 20-åre­ne med å veks­le mel­lom in­ten­si­ve tre­nings­pe­rio­der og fråt­sing på kvel­de­ne, er enig. ”Før jeg opp­da­get yoga, var jeg min egen ver­ste fien­de”, sier hun. ”Jeg bruk­te fle­re år på å kjem­pe mot vek­ten min. Men yo­ga­fi­lo­so­fi­en hjalp meg å slut­te å fo­ku­se­re på hvor­dan lå­re­ne mine

så ut og jeg be­gyn­te å set­te pris på det egent­li­ge jeg. I ste­det for å si ’ jeg ha­ter deg’ til krop­pen min, be­gyn­te jeg å si ’ jeg els­ker deg’. ”

End­rin­gen i tenke­måte før­te til trans­for­ma­sjon: Etter seks må­ne­der med skån­som yoga så Jene­se Mar­ti­nez de ti ki­lo­ene hun had­de for­søkt å gå ned, smel­te bort. Hun be­gyn­te bare å spi­se mind­re, og de gan­ge­ne hun skei­et ut med et glass vin el­ler et kake­styk­ke, mer­ket hun at hun nøt det mye mer enn før. Forsk­nin­gen støt­ter hen­nes opp­le­vel­se. Iføl­ge en stu­die som ble pub­li­sert i tids­skrif­tet Qua­li­ta­ti­ve Health Rese­arch gjor­de yoga­øvel­ser hjem­me at kvin­ne­nes over­spi­sing ble re­du­sert på 12 uker. Del­ta­ker­ne er­far­te at de spis­te mind­re bare ved å øve på å være til ste­de i øye­blik­ket.

Yoga kan hjel­pe deg til å re­du­se­re ka­lori­inn­ta­ket, men det kan også gjø­re at ka­lo­ri­ene hav­ner på and­re ste­der. Fett sam­les der man minst øns­ker det; på ma­gen, når ni­vå­et av stress­hor­mo­net kor­ti­sol sti­ger. Yoga har vist seg å sen­ke kor­ti­sol­ni­vå­et, noe som kan gjø­re det enk­le­re å bli kvitt mage­fet­tet.

Fa­sci­ne­ren­de ny­ere forsk­ning støt­ter det­te fun­net. I en stu­die fi­nan­siert av den ame­ri­kans­ke helse­myn­dig­he­ten Na­tio­nal Insti­tu­tes of Health for­brant kvin­ner som ut­før­te resto­ra­tiv yoga – en form som in­ne­bæ­rer at man hol­der hver po­si­sjon len­ge, som of­test på gul­vet med tep­per og støt­te un­der ar­mer og bein – 2,5 gan­ger mer kropps­fett enn dem som bare tøy­de like len­ge. I en an­nen stu­die, pub­li­sert i tidskrif­tet Jour­nal of Al­ter­na­ti­ve Me­di­ci­ne, gikk over­vek­ti­ge menn som prak­ti­ser­te yoga og puste­øvel­ser dag­lig, i gjen­nom­snitt ned 1,8 kilo på ti da­ger.

Yo­ga­ens fo­kus på pus­ten og krop­pen er tro­lig det som lig­ger bak man­ge av re­sul­ta­te­ne. Den økte be­visst­he­ten man opp­le­ver på yo­ga­mat­ten gjør det let­te­re å være til ste­de res­ten av da­gen, noe som kan bety noe så en­kelt som å inn­se at krop­pen tren­ger en gå­tur, el­ler at du bare skal spi­se når du fak­tisk er sul­ten.

Det er­far­te Jene­se Mar­ti­nez. Etter fle­re må­ne­der med yoga kun­ne hun spør­re seg selv hvor­for hun had­de gått ut på kjøk­ke­net. Var hun sul­ten, el­ler kje­det hun seg?

Uan­sett hvil­ke ef­fek­ter man får, opp­rett­hol­des de bare der­som man fort­set­ter med yoga. Får man et for langt opp­hold, be­gyn­ner re­sul­ta­te­ne å svin­ne hen, noe Je­ne­ne Klem smer­te­lig fikk er­fa­re.

I fle­re år had­de hun nytt godt av yo­ga­ens gode ef­fek­ter på kropp og sinn. ”Men på et tids­punkt mis­tet jeg yo­ga­en, og jeg gikk opp 10 kilo”, for­tel­ler hun. Til tross for at hun sat­te igang med in­ten­siv kon­di­sjons- og styrke­tre­ning, lyk­tes hun ikke med å ris­te av seg de ki­lo­ene hun had­de lagt på seg. Hun hus­ker at hun var for­fer­de­lig sul­ten etter tre­nin­gen og ikke bryd­de seg om hva hun spis­te. Nå er hun til­ba­ke på yo­ga­mat­ten, og ki­lo­ene ra­ser av igjen. ” Yoga gjør deg mer opp­merk­som og gjør at du ten­ker på en an­nen måte”, sier hun.

Å ten­ke på en an­nen måte be­tyr også å er­kjen­ne at man er men­nes­ke­lig. ”Jeg hav­ner fort­satt i et svart hull av fråt­sing og selv­kri­tikk av og til”, sier Jene­se Mar­ti­nez. ”Men det er dei­lig å ha de verk­tøy­ene som kan hjel­pe meg til­ba­ke på rik­tig spor igjen. Når det skjer, kan du gå til­ba­ke på mat­ten og si ’Okay, pust’. ” – Til­leggs­bi­drag fra Jen­na Ber­gen Sout­her­land, De­von Rutz og Lin­dy Spe­ak­man.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.