Kunst­te­ra­pi

Å set­te bly­an­ten mot pa­pi­ret kan hjel­pe deg å bli væ­ren­de i nuet og få inn­sikt i det po­si­ti­ve du har ak­ku­rat nå. Bruk dis­se verk­tøy­ene for å for­bed­re din men­ta­le hel­se.

Mindfulness - Veien til lykke - - Innhold - DANIEL GALEF

Takk­nem­lig­het sies å gjø­re un­der­ver­ker for helsen. Ny­ere forsk­ning vi­ser at en takk­nem­lig inn­stil­ling kan gi bed­re søvn og selv­fø­lel­se, lind­re smer­te, angst og de­pre­sjon og øke den ge­ne­rel­le til­freds­he­ten med li­vet. Det er på tide å la takk­nem­lig­he­ten farge­leg­ge hver­da­gen din.

Sam­ti­dig som du ar­bei­der med å farge­leg­ge møns­te­ret på nes­te opp­slag – tenk på alt du er takk­nem­lig for. Den men­ta­le øvel­sen kre­ver en nes­ten medi­ta­tiv kon­sen­tra­sjon som kom­mer til å for­ster­ke krea­ti­vi­te­ten din. Nå du er fer­dig – skriv ned de takk­nem­li­ge tan­ke­ne dine på sis­te side. Stu­di­er ty­der på at gle­de og op­ti­mis­me for­ster­kes om man fø­rer takk­nem­lig­hets­dag­bok og skri­ver om po­si­ti­ve opp­le­vel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.