2. Om­møb­ler kjøk­ke­net

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 7 -

Et ro­te­te kjøk­ken der mat­res­te­ne fra i går står på ben­ken og skuf­fe­ne er fylt med halv­fab­ri­ka­ta, kan øke ri­si­ko­en for at du går opp i vekt – i så stor grad at Brian Wan­sink ved Cor­nell Uni­ver­sity skrev bo­ken Slim by De­sign: Mind­less Ea­ting So­lu­tions for Eve­ryday Li­fe om enk­le for­and­rin­ger du kan gjø­re hjem­me for å spi­se sun­ne­re og mer in­tui­tivt med mi­ni­mal inn­sats. Her er fem for­and­rin­ger du kan gjø­re al­le­re­de i dag:

Bytt plass på ma­ten

Det er tre gan­ger så stor sann­syn­lig­het for at du spi­ser det førs­te du får øye på, enn det fem­te. Der­for skal du leg­ge grønn­sa­ke­ne der du ser dem best i kjøle­ska­pet, plas­se­re havre­gry­net lengst frem­me i kjøk­ken­ska­pet og små­ka­ke­ne lengst bak (de bør du egent­lig bare kvit­te deg med – gi dem til na­bo­en!). Fjern all fer­dig­mat fra ben­ken, og sett frem et frukt­fat i ste­det.

Gjør det mind­re fris­ten­de å hen­ge på kjøk­ke­net

Jo mer tid du til­brin­ger på kjøk­ke­net, desto mer sann­syn­lig er det at du spi­ser mer. Be­ha­ge­li­ge sto­ler rundt kjøk­ken­bor­det? Bytt dem ut. Ser du på Net­flix på nett­bret­tet ved kjøkke­nøya? Inn­før mo­bil­fri sone på kjøk­ke­net. Slutt dess­uten å hen­ge på kjøk­ke­net – det er det du har stu­en til.

Gjør det enk­le­re å lage sunn mat

Mat­la­ging gir deg kon­troll over kva­li­te­ten på det du spi­ser, og tid til å kjen­ne på bån­det du har til ma­ten. Dess­uten gjør du sann­syn­lig­vis et hjemme­la­get mål­tid litt mer høy­ti­de­lig – du set­ter deg ned ved bor­det, ten­ner stea­rin­lys, om­gås fa­mi­li­en og spi­ser sak­te­ne – enn om du ste­ker en fer­dig­piz­za du had­de i lig­gen­de fry­se­ren. Hvor­dan kan du opp­munt­re deg selv til å lage mat? Hold kjøk­ken­ben­ken ren og ryd­dig og pass på at kjøk­ken­ma­ski­ner, kasse­rol­ler og steke­pan­ner er lett til­gjen­ge­lig. Sørg dess­uten for å ha gode kni­ver som gjør det lett å til­be­re­de hele rå­va­rer.

Bruk mind­re kop­per, tal­ler­ke­ner og be­stikk

Wan­sinks forsk­ning vi­ser at vi spi­ser 92 pro­sent av det vi har for­synt oss med, uan­sett hvor sult­ne el­ler ikke vi er, og jo stør­re kop­pen, tal­ler­ke­nen og be­stik­ket er, desto mer leg­ger vi på. Unn­gå su­per­size-ef­fek­ten ved å bru­ke tal­ler­ke­ner som er maks 25 cm i dia­me­ter (da spa­rer du 60 ka­lo­ri­er sam­men­lig­net med en tal­ler­ken på 30 cm i dia­me­ter), des­sert­skje­er, for­retts­gaf­ler og sma­le glass som ser ut som om de er sto­re, men som rom­mer mind­re.

Dekk til res­ter med fo­lie el­ler opp­be­var dem i plast­bok­ser

Ut­tryk­ket ”ute av syne, ute av sinn” gjel­der også for res­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.