STØR­REL­SEN BE­TYR IN­GEN­TING

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 8 -

Yoga hand­ler ikke om å være eks­tremt akro­ba­tisk el­ler ha de rik­ti­ge klær­ne. Nancy Taylor gikk ned mer enn 70 kilo ved å gjø­re yoga re­gel­mes­sig, og som alle and­re ut­øve­re måt­te hun også star­te et sted. Her de­ler hun tip­se­ne sine for hvor­dan du kan kvit­te deg med den nes­ten uunn­gåe­li­ge selv­be­visst­he­ten man opp­le­ver som ny­be­gyn­ner på yo­ga­mat­ten.

IKKE TENK PÅ HVA AND­RE TEN­KER

”Jeg be­kym­ret meg for at folk skul­le ten­ke ´Hun er vir­ke­lig alt­for stor til å gjø­re yoga´. Men det var in­gen som bryd­de seg”, hus­ker hun.

HA PÅ DEG HVA DU VIL

Du be­hø­ver ikke pres­se deg inn i leg­gings og sports-bh for å gjø­re asanas. En t-skjor­te og buk­ser du kan be­ve­ge deg fritt i, hol­der i masse­vis. ”Om du fø­ler deg kom­for­ta­bel i span­dex, kan du selv­sagt gå i det”, sier Nancy, som bruk­te syk­kel­buk­se og sports-bh selv på sitt al­ler tyngs­te.

GODE LÆRERE

”Det er et must å fin­ne en kom­pe­tent og all­si­dig læ­rer”, sier Nancy. Du skal ha en læ­rer som gjør at du fø­ler deg vel­kom­men og tar seg tid til å vise deg sitt al­ter­na­tiv.

FINN DIN EGEN FLOW

”Si­den jeg bor i Los An­ge­les, prøv­de jeg man­ge uli­ke yo­ga­sti­ler”, for­tel­ler Nancy. ”Jeg slo meg til ro med Bik­ram, si­den jeg treng­te noe vir­ke­lig opp­munt­ren­de. Ven­ne­ne mine men­te jeg var gal. Hvem vil­le være i et rom der det er 40 °C varmt og med en luft­fuk­tig­het på 40 pro­sent? Men jeg els­ket det.”

MAN KAN IKKE VÆRE DÅR­LIG I YOGA

Du tren­ger ikke gjø­re en po­si­sjon helt likt som per­sonen ved si­den av deg – krop­pe­ne de­res er for­skjel­li­ge, og det som fun­ge­rer for hen­ne, fun­ge­rer ikke nød­ven­dig­vis for deg – og det er greit å hvi­le i barne­po­si­sjo­nen når som helst un­der ti­men.

MØT OPP

Yo­ga­in­struk­tø­ren sier det gang på gang, for­di det er sant: Den vans­ke­ligs­te øvel­sen er å kom­me seg til mat­ten. ”Når du har kom­met til ti­men, er det vans­ke­ligs­te over”, sier Nancy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.