FINN DIN STØR­REL­SE

Slik ser kjede­re­ak­sjo­nen fra yoga til vekt­re­duk­sjon ut:

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 8 -

DU STRESSER MIND­RE

Yoga kan mot­vir­ke uro ved å roe det sym­pa­tis­ke nerve­sys­te­met. Per­soner som gjør yoga re­gel­mes­sig, har dess­uten fle­re hjerne­cel­ler i det om­rå­det av hjer­nen som re­gu­le­rer stress og frem­mer selv­be­visst­het, iføl­ge fors­ke­re ved Na­tio­nal Cen­ter for Com­ple­men­ta­ry and Al­ter­na­ti­ve Me­di­ci­ne.

DU FÅR MIND­RE SUG ETTER SØPPELMAT

Stu­di­er vi­ser at men­nes­ker som er kro­nisk stres­se­de har en tendens til å spi­se mer ko­lori­rik mat.

DU KVITTER DEG MED MAGEFETT

Yoga kan be­vi­se­lig sen­ke ni­vå­et av stress­hor­mo­net kor­ti­sol, som trig­ger mat­sug og gjør at fett sam­ler seg på ma­gen.

DU BE­VE­GER DEG MER

Yoga har vist seg å re­du­se­re sym­pto­mer på de­pre­sjon, og forsk­ning vi­ser at lyk­ke­li­ge­re men­nes­ker har en tendens til å be­ve­ge seg mer enn ulyk­ke­li­ge men­nes­ker.

DU SOVER BED­RE

I en stu­die med 120 eld­re men­nes­ker fant fors­ker­ne ut at de som gjor­de yoga re­gel­mes­sig, fikk bed­re søvn­kva­li­tet. Søvn­man­gel er blitt kob­let til vekt­opp­gang og re­du­ser­te ni­vå­er av det sult­dem­pen­de hor­mo­net leptin, som gjør det vans­ke­li­ge­re å stå imot su­get etter ka­lori­rik mat.

DU ER MER BE­VISST

Per­soner som spi­ser lang­som­mere og er mer opp­merk­som­me på hvor­dan ma­ten luk­ter og sma­ker, vei­er ofte mind­re og har fær­re cra­vings enn enn dem som ikke gjør det, iføl­ge en ar­tik­kel pub­li­sert i tidskrif­tet Ap­pe­ti­te.

Du gjør yoga (Gra­tu­le­rer!)

Du går ned i vekt (og hol­der vek­ten).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.