DET­TE TREN­GER DU

En yo­ga­mat­te

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 8 -

SLIK GJØR DU DET

I det­te 30-mi­nut­ters­pro­gram­met skal du be­ve­ge deg rett fra én po­si­sjon til nes­te. Gjør øvel­se­ne i rik­tig rekke­føl­ge, og ta deg tid til å pus­te dypt og ro­lig. Når Stå­en­de hund bru­kes som en over­gang, skal du bare hol­de po­si­sjo­nen mens du pus­ter dypt et par gan­ger, før du går over til nes­te be­ve­gel­se. Gjen­ta hele pro­gram­met tre gan­ger, og tren minst tre gan­ger i uken. (Der­som du har dår­lig tid en dag, kan du gjø­re pro­gram­met Stress ned på 10 mi­nut­ter på s. 57.) Prøv å gjø­re den opp­rin­ne­li­ge ut­ga­ven av hver øvel­se. Blir det for vans­ke­lig, kan du prø­ve den al­ter­na­ti­ve løs­nin­gen som he­ter Gjør det let­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.