STRESS NED PÅ 10 MI­NUT­TER

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 8 -

Har du ald­ri tid til å tre­ne? Det er fak­tisk i sli­ke til­fel­ler be­ho­vet er størst. Det­te mini­pro­gram­met vil hjel­pe deg til å lade bat­te­ri­ene sam­ti­dig som du stresser ned. Og du tren­ger ikke en­gang å skif­te til tre­nings­tøy!

BAR­NET

Still deg på alle fire. Sett deg så på huk. Senk pan­nen mot gul­vet og legg hen­de­ne ved si­den av føt­te­ne, med hånd­fla­ten opp. Pust dypt ti gan­ger.

SIT­TEN­DE FRAMOVERBØY

Sitt på gul­vet med høy­re fot flek­set foran deg og venst­re bein bøyd slik at fot­så­len ligg­ger mot høy­re lår. Hold ar­me­ne langs si­den og hånd­fla­te­ne ned. Pust inn, løft brys­tet og strekk over­krop­pen. Vri over­krop­pen for­sik­tig mot høy­re og bøy deg fram over bei­na. Pust dypt i 1–2 min. Pust inn og rett deg opp. Gjen­ta til mot­satt side.

BUN­DET VIN­KEL

Sitt med fot­så­le­ne mot hver­and­re og hen­de­ne bak hof­te­ne. Pust inn, og løft brys­tet uten å bue ryg­gen. Pust dypt 10 gan­ger før du slap­per av og drar knær­ne mot brys­tet. Gjen­ta øvel­sen 4 gan­ger.

DØD­MANNS­STIL­LING

Ligg på ryg­gen med an­sik­tet opp, ret­te bein, ar­me­ne ned langs si­den og hånd­fla­te­ne opp. Pust dypt mens du kon­sen­tre­rer deg om å slap­pe av i én og én kropps­del. (Der­som det duk­ker opp tan­ker i ho­det, skal du re­gist­re­re dem og så slip­pe taket.) Slapp av i den­ne po­si­sjo­nen i minst 3 til 5 mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.