Vel­kom­men

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Den­ne gam­le tra­di­sjo­nen bi­drar ikke bare til å dem­pe stress, den kan også pig­ge deg opp etter en dår­lig natts søvn, øke ener­gi­en og bed­re hjerte­helsen, hjel­pe deg til­ba­ke i form etter syk­dom, bed­re fy­sik­ken din for and­re idret­ter el­ler gjø­re at re­kon­va­le­sen­sen etter en ska­de går ras­ke­re. Yoga øker selv­til­li­ten, skjer­per kon­sen­tra­sjo­nen og gjør at du fø­ler deg mer sam­let og jor­det.

Det er som med de fles­te ak­ti­vi­te­ter: Jo mer du øver, desto bed­re blir re­sul­ta­te­ne. I den­ne boka har vi valgt ut fem yo­ga­sti­ler — Iy­en­gar, Siva­nan­da, Vi­nya­sa, Yin og Resto­ra­tiv — hver med én el­ler to se­kven­ser du kan øve på til dag­lig. Slik kan du skred­der­sy øk­te­ne til å hjel­pe deg til må­le­ne du set­ter deg, en­ten det er å byg­ge styr­ke til en an­nen idrett, sove bed­re, bli kvitt rygg­smer­ter el­ler brin­ge mer opp­merk­som til­stede­væ­rel­se inn i et hek­tisk jobb- og fa­mi­lie­liv.

Mitt håp er at du, mens du læ­rer mer om hvil­ke for­de­ler de uli­ke yo­ga­sti­le­ne har, vil fin­ne en (el­ler fle­re) va­ri­an­ter du kan bru­ke for å gi deg selv den kjær­lig­he­ten og opp­merk­som­he­ten du for­tje­ner.

Yoga er en vak­ker måte å brin­ge ro og til­stede­væ­rel­se inn i li­vet ditt på, men den kan gi deg så mye mer ...

Na­mas­te Eve

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.