In­tro­duk­sjon til yoga

Øns­ker du en stram­me­re kropp, dem­pe stress, føle deg bed­re? Slik fin­ner du yo­ga­sti­len som pas­ser til dine be­hov.

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Yoga har ald­ri vært mer po­pu­lært. og fle­re og fle­re set­ter pris på dens for­vand­len­de ev­ner. Å prak­ti­se­re yoga dag­lig har man­ge for­de­ler. På et fy­sisk nivå styr­ker den musk­le­ne og be­skyt­ter led­de­ne mot be­last­nin­ger. Den styr­ker rygg­ra­den og byg­ger styr­ke i bein­mas­sen, den tyn­ner ut blo­det og re­du­se­rer ri­si­ko­en for hjerte­in­farkt, den styr­ker im­mun­for­sva­ret, den re­du­se­rer høyt blod­trykk, den sen­ker for høye kor­ti­solog blod­suk­ker­ver­di­er og den øker pul­sen og hjel­per deg til å gå ned i vekt. Hvis yoga var til­gjen­ge­lig som en pil­le, vil­le le­ger ha delt den ut re­gel­mes­sig!

Men for­de­le­ne ved yoga går enda len­ger: Re­gel­mes­sig yoga øker kon­sen­tra­sjo­nen, roer nerve­sys­te­met og har vist seg å over­vin­ne de­pre­sjon og frem­me lykke­fø­lel­se ved å øke pro­duk­sjo­nen av nev­ro­trans­mit­te­ren se­ro­to­nin. Og du tren­ger ikke å set­te av time­vis av tid – kun ti mi­nut­ter dag­lig vil gjø­re deg ro­li­ge­re, få deg i bed­re fy­sisk form og gjø­re deg mer kon­sen­trert.

Velg din stil

Hatha yoga – den fy­sis­ke for­men for yoga – fin­nes i man­ge for­skjel­li­ge for­mer, og selv om dis­se har et fel­les grunn­lag, leg­ger noen vekt på fy­sis­ke for­de­ler, mens and­re fo­ku­se­rer på de mer ån­de­li­ge. I den­ne boka har vi ført sam­men fem av de po­pu­læ­re yo­ga­sti­le­ne slik at du kan skred­der­sy dag­li­ge øk­ter til dine be­hov. (s. 32) tar nøye hen­syn til kor­rekt lin­je­ring, byg­ger styr­ke og gir et so­lid grunn­lag for alle and­re yo­ga­sti­ler.

Iy­en­gar yoga

(s. 50) har fly­ten­de se­kven­ser som er ide­el­le for å brin­ge mer opp­merk­somt nær­vær inn i li­vet – du kan be­ve­ge deg sak­te for å ska­pe en be­ro­li­gen­de ef­fekt el­ler øke tem­po­et for å få mer kon­dis­tre­ning.

Vi­nya­sa yoga

(s. 68) kon­sen­tre­rer seg om 12 po­si­sjo­ner og sik­ter mot å hjel­pe deg til å opp­nå en til­stand av op­ti­mal helse og ån­de­lig vel­være gjen­nom po­si­sjo­ner, av­slap­ning, pra­nay­a­ma (puste­øvel­ser) og medi­ta­sjon.

Siva­nan­da yoga

(s. 86) på­vir­ker led­de­ne, se­ne­ne og ledd­bån­de­ne i stør­re grad enn musk­le­ne, så den er et godt valg hvis du vil bli my­ke­re.

Yin yoga

(s. 106) skal du ty til når du tren­ger å kob­le helt ut fra det trav­le li­vet og hvi­le og fyl­le på syste­met.

Resto­ra­tiv yoga

Skred­der­sy øk­te­ne

l Noe av det bes­te med å gjø­re yoga hjem­me er at du kan skred­der­sy den til dine ek­sak­te be­hov. I til­legg til å få den til å har­mo­ne­re med en tra­vel time­plan kan du til­pas­se øk­te­ne til det som el­lers skjer i li­vet, i ste­det for bare å føl­ge en fel­les klas­se. Vil du gå gjen­nom det grunn­leg­gen­de? Bru­ke noen øk­ter på å gå i dyb­den på Iy­en­gar-øvel­ser og se­kven­ser (s. 32)? Tren­ger du å bli my­ke­re for en an­nen idrett? Sett inn et par Yinse­kven­ser (s. 102) hver uke. Fø­ler du deg ut­brent etter mye å gjø­re på job­ben? Slapp av etter jobb med en Resto­ra­tiv-økt (s. 108) for å be­ro­li­ge nerve­sys­te­met og føle deg for­fris­ket.

l Du kan skred­der­sy opp­var­min­gen og ret­te den inn mot det om­rå­det av krop­pen som tren­ger å lø­ses opp – bare sørg for at rygg­ra­den er mo­bi­li­sert i et for­over- og bak­over­plan (som i Katt/ Ku, s. 20) så vel som et side­veis (f.eks. Skul­der­strekk I, s. 23). Du kan også til­pas­se leng­den på øk­ten etter hvor mye tid du har til rå­dig­het.

l Den­ne bo­kas asa­na-se­kven­ser i Iy­en­gar, Siva­nan­da og Vi­nya­sa kan gjø­res på bare ti mi­nut­ter (du kan gjø­re pra­nay­a­ma og medi­ta­sjo­ne­ne se­pa­rat på

trav­le da­ger). Men når du har mer tid å bru­ke på mat­ten, kan du gjø­re Iy­en­gar og Siva­nan­da til mer om­fat­ten­de øk­ter ved å bru­ke leng­re tid i stil­lin­ge­ne.

l Du kan også velge å gjenta hver stil­ling i en se­kvens en gang til; slik kan du job­be med om­rå­der som du syn­tes var ut­ford­ren­de ved førs­te for­søk, el­ler bare

bru­ke det som en mu­lig­het til å syn­ke dy­pe­re inn i asana­en. Gjenta Vi­nya­sase­kven­sen to gan­ger på mind­re trav­le da­ger, prøv kan­skje noen av øvel­se­ne med luk­ke­de øyne for en mer medi­ta­tiv opp­le­vel­se. Spar Yin og Resto­ra­tiv til de gan­ge­ne du ikke er stres­set. Det vil være umu­lig å slap­pe av i de tøy­en­de posisjonene hvis du ser på klok­ka.

Comments

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.