KJAPPE TIPS

Yoga i hverdagen - - Introduksjon -

1 Press deg ald­ri gjen­nom smer­te

Det kan for­ver­re en na­tur­lig svak­het el­ler til og med føre til ska­de. Å tvin­ge deg til å hol­de po­si­sjo­ner som mus­ku­la­tu­ren din ikke er sterk nok for ennå, kan re­sul­te­re i be­last­nin­ger som det kan ta uker el­ler må­ne­der å re­sti­tu­ere. En mur­ren­de smer­te er ofte et ledd som åp­nes el­ler en mus­kel som myk­ner, og er fint å job­be med – pust inn i det stram­me om­rå­det for å bi­dra til å løse det opp. Men en sterk, skarp el­ler plut­se­lig smer­te bør unn­gås. Kom ut av stil­lin­gen og prøv igjen en an­nen dag, uten å be­ve­ge deg så dypt inn i stil­lin­gen. Stol på krop­pen; hvis noe fø­les feil, er det an­ta­ke­lig det.

2 Ikke dropp Savasa­na

Man­ge tror at Savasa­na er den let­te de­len, hvor du bare lig­ger og dø­ser. B.K.S. Iy­en­gar sa imid­ler­tid en gang at Savasa­na er den al­ler vans­ke­ligs­te po­si­sjo­nen. Det er få av oss som vet hvor­dan vi skal slap­pe dypt av, men i Savasa­na læ­rer vi hva full­sten­dig av­slap­ning be­tyr. Den roer ned nerve­sys­te­met, lar krop­pen kom­me til­ba­ke til en til­stand av like­vekt etter yoga­øk­ten, og, al­ler vik­tigst, det er der vi ab­sor­be­rer for­de­le­ne ved posisjonene.

3 Vær snill mot deg selv

Det er ikke uvan­lig å opp­le­ve ster­ke sinns­be­ve­gel­ser un­der yoga, sær­lig etter som du ut­vik­ler en re­gel­mes­sig ru­ti­ne. Det kan være en fø­lel­se av styr­ke el­ler gle­de, men på sam­me måte kan du føle deg sår­bar, trist el­ler engste­lig. Krop­pen vår lag­rer fø­lel­ses­mes­si­ge min­ner, og etter hvert som du be­gyn­ner å åpne opp og løse opp musk­le­ne, kan også fø­lel­ser fri­gjø­res. Hvis det­te skjer med deg, stol på in­stink­te­ne og rett deg etter det du tren­ger. Kan­skje vil du stop­pe og hvi­le i Savasa­na, og bare la sinns­be­ve­gel­sen gå sin na­tur­li­ge vei, el­ler kan­skje du vil fort­set­te med se­kven­sen, bare være et vit­ne til fø­lel­sen, men ikke iden­ti­fi­se­re deg med den. Du kan også re­flek­te­re over opp­le­vel­sen din un­der medi­ta­sjons­øk­te­ne. Det vik­ti­ge er å ikke døm­me opp­le­vel­sen – bare la den være en del av rei­sen du er på – for med ti­den kom­mer du til å for­stå den bed­re.

Du kan til­pas­se øk­te­ne til det som skjer i li­vet ditt, i ste­det for bare å føl­ge en fel­les klas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.