Slik bru­ker du boka

Er du iv­rig etter å kom­me i gang? Les dis­se in­struk­sjo­ne­ne først, slik at du får mest mu­lig ut av øvel­se­ne.

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Lang­som­mere puls, ro­li­ge­re sinn, mer kon­sen­trert ener­gi … bare ti mi­nut­ter med yoga kan ut­gjø­re en be­ty­de­lig for­skjell i hver­da­gen. Den­ne boka gir deg en rek­ke po­si­sjo­ner og se­kven­ser i fem for­skjel­li­ge yo­ga­sti­ler for å hjel­pe deg til å opp­nå nett­opp det – og mer til. Den vil også hjel­pe deg til å slap­pe dypt av, byg­ge styr­ke og fin­ne mer me­ning i li­vet.

Hvis du job­ber re­gel­mes­sig med yo­ga­po­si­sjo­ne­ne, vil du også bli mer for­tro­lig med de mer ut­ford­ren­de stil­lin­ge­ne, og du vil be­gyn­ne å slap­pe av i dem, for­stå krop­pen og dens be­grens­nin­ger så vel som fin­inn­stil­le de ana­to­mis­ke lin­je­ne dine. For å hol­de deg trygg og skade­fri bør du job­be deg kro­no­lo­gisk gjen­nom boka. Når du har mer er­fa­ring med de for­skjel­li­ge sti­le­ne, kan du en­ten per­fek­sjo­ne­re en som fun­ge­rer for deg, el­ler kom­bi­ne­re øk­te­ne etter dine be­hov den ak­tu­el­le da­gen.

1 IN­TRO­DUK­SJON

Finn ut hvor­dan du gjør en dag­lig yoga­økt til en del av li­vet, og opp­dag hvor­dan du skred­der­syr øk­te­ne til dine mål ved å bru­ke de fem yo­ga­sti­le­ne i den­ne boka.

4 FOR­STÅ DIN YOGA- STIL

Les om yo­ga­sti­len du har valgt, og hvor­dan den kan hjel­pe deg til å opp­nå må­le­ne dine. Lær en medi­ta­sjons- og en pra­nay­a­ma­tek­nikk for å for­dy­pe deg.

2 VARM OPP KROP­PEN

For­be­red krop­pen på ak­ti­vi­tet, og fore­bygg ska­der med øvel­ser som var­mer opp rygg­ra­den, åp­ner hof­te­ne og lø­ser opp skuld­re­ne.

5 POSISJONENE

Her fin­ner du grun­di­ge vei­led­nin­ger for å kom­me ri­siko­fritt inn i posisjonene, læ­rer de­res in­di­vi­du­el­le for­de­ler og fin­ner tips som hjel­per deg å prak­ti­se­re dem uten vans­ke­lig­he­ter.

3 BEGYNN Å BE­VE­GE DEG

Nå som du fø­ler deg le­di­ge­re, velg en av fi­re sol- og måne­hil­se­ner som pas­ser til dine be­hov i dag. Velg fra ro­lig og for­sik­tig til kraft­full og ener­gisk.

6 SEKVENSENE

Når du har lært posisjonene, er det tid for å set­te dem sam­men i en dag­lig prak­sis. En­ten du har ti mi­nut­ter el­ler en time til øk­ten, fin­nes det en se­kvens for deg.

s. 12

s. 20

s. 24

s. 48

s. 32

s. 36

Comments

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.