In­tro­duk­sjon

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Grunn­leg­ge­ren av Iy­en­gar yoga, B.S.K. Iy­en­gar, ga et enormt bi­drag til yog­a­ver­de­nen ved å sys­te­ma­ti­se­re mer enn 200 asa­na- og pra­nay­a­ma-tek­nik­ker, og brin­ge dem til Ves­ten fra In­dia. Selv om kor­rekt tek­nikk var av­gjø­ren­de for Iy­en­gar, er han kan­skje best kjent for å in­tro­du­se­re hjelpe­mid­ler – som sto­ler, yo­gap­u­ter, blok­ker og strop­per – i klas­se­ne sine, slik at alle kun­ne opp­le­ve for­de­le­ne med yoga, uan­sett ev­ner. Det var gjen­nom dis­se mo­di­fi­ka­sjo­ne­ne at Iy­en­gar ut­vik­let et sys­tem av te­ra­peu­tis­ke an­ven­del­ses­om­rå­der for yoga, som vi ty­de­ligst ser i hans bok Yoga: the Path to Ho­li­s­tic Health. En­ten du li­der av mi­gre­ne, akne, ast­ma, isjias, de­pre­sjon el­ler ure­gel­mes­sig men­strua­sjon, har Iy­en­gar en se­kvens av stil­lin­ger som kan lind­re.

Men hans form for yoga gikk langt dy­pe­re enn bare fy­sis­ke po­si­sjo­ner; pra­nay­a­ma (pust) og medi­ta­sjon kom­bi­ne­res for å for­ene «det in­di­vi­du­el­le jeg med det uni­ver­sel­le jeg», sa han. Og re­sul­ta­tet? «Yo­ga­ens frems­te mål er å re­sti­tu­ere sin­net til en­kel­het og fred, og å fri­gjø­re det fra for­vir­ring og for­tvi­lel­se. «Prak­ti­se­ring av yoga fyl­ler opp lag­re­ne av håp og op­ti­mis­me i deg.»

FØR DU BE­GYN­NER

l Føl deg fri til å bru­ke alle hjelpe­mid­ler du tren­ger for å fin­ne rik­tig lin­je­ring i po­si­sjo­nen. I ste­det for å ten­ke på deg selv som ny­be­gyn­ner for­di du bru­ker et hjelpe­mid­del, skal du hel­ler ten­ke at du hjel­per krop­pen til å få mest mu­lig ut av po­si­sjo­nen. Det kan være ana­to­mi­en din, sna­re­re enn stiv­het, som gjør en po­si­sjon til en ut­ford­ring. Sitt på en blokk el­ler en yo­gap­ute hvis ryg­gen run­der seg i sit­ten­de stil­lin­ger; bruk en blokk som en for­len­gel­se av ar­me­ne i stil­lin­ger som Py­ra­mi­de (s. 41),

Ka­mel (s. 60) el­ler Halv­måne (s, 59), og en stropp rundt bei­na i Sit­ten­de for­over­bøy (s. 76).

l Prøv å pus­te jevnt i hver po­si­sjon, og trekk pus­ten helt ned i ma­gen.

l Hvis du vil gi deg selv enda mer støt­te, prøv Ujjayi-pust. Den er også kjent som «sei­ren­de pust» og sti­mu­le­rer alle cel­le­ne i krop­pen, øker ener­gi­en og hjel­per deg til å kon­sen­tre­re sin­net.

Yo­ga­ens frems­te mål er å re­sti­tu­ere sin­net til en­kel­het og fred, og å fri­gjø­re det fra for­vir­ring og for­tvi­lel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.