Av­slap­ning

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Ligg på ryg­gen og legg ar­me­ne i be­ha­ge­lig av­stand fra si­de­ne med hånd­fla­te­ne vendt opp­over. Strekk ut bei­na, med føt­te­ne i litt bre­de­re enn en hofte­bred­des av­stand, og la føt­te­ne vip­pe til si­de­ne.

l Vri litt på over­krop­pen for å lig­ge be­ha­ge­lig på gul­vet, sjekk at ar­mer og bein er sym­met­ris­ke, og hvil ho­det på midt­en av bak­ho­det. Lukk øyne­ne.

l La even­tu­ell an­spent­het som har byg­get seg opp i yoga­øk­ten slip­pe ned i gul­vet, la den be­visst slip­pe på hver ut­pust.

l Pust mykt og jevnt ned i ma­gen, la

øye­lok­ke­ne bli tun­ge, slapp av i kje­ven og ma­gen. Hvil en li­ten stund, og la så pus­ten bli litt lang­som­mere og dy­pe­re, Gjør ut­pus­ten litt leng­re inn inn­pus­ten. La all spen­ning syn­ke ned i mat­ten når du pus­ter ut.

l Bruk litt tid på å re­flek­te­re på po­si­sjo­nen du har kon­sen­trert deg om i dag, legg mer­ke til even­tu­el­le end­rin­ger i krop­pen etter­på. Hva fø­les struk­ket? Hva føl­tes ut­ford­ren­de?

l La pus­ten ven­de til­ba­ke til nor­malt, og hvil i stil­lin­gen i fem til ti mi­nut­ter. Legg mer­ke til om du kan kjen­ne en fø­lel­se av ut­vi­del­se når du pus­ter inn, og en fø­lel­se av myk­het når du pus­ter ut. l For å kom­me ut av stil­lin­gen, be­veg sak­te på fing­re og tær. Før ar­me­ne ut til si­de­ne og over ho­det, og strekk for­sik­tig krop­pen fra føt­ter til fin­ger­tup­per. Før knær­ne inn mot brys­tet, rull over på høy­re side og hvil et øye­blikk. Bruk venst­re hånd for å kom­me deg opp i sit­ten­de stil­ling.

Iy­en­gar sier …

I Savasa­na blir kropp og sinn ett, og du opp­le­ver en ind­re still­het.

For­de­ler: l Roer ned sin­net l Balan­se­rer sinn, kropp og hu­mør l Vir­ker for­yn­gen­de l Re­du­se­rer trett­het

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.