Se­kvens

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Den­ne øk­ten lar deg kon­sen­tre­re deg om tek­nik­ken. Bruk tid på å stu­de­re lin­je­rings­in­struk­sjo­ne­ne på de fore­gå­en­de si­de­ne, og bruk de førs­te øye­blik­ke­ne i po­si­sjo­nen til å grans­ke krop­pen for å se at du er godt ba­lan­sert og føl­ger de fore­slåt­te in­struk­sjo­ne­ne. Når du er trygg på tek­nik­ken, slipp den men­ta­le for­bin­del­sen, vend opp­merk­som­he­ten til­ba­ke til pus­ten og la deg syn­ke dy­pe­re inn i stil­lin­gen. Ujjayi-pust vil hjel­pe deg til å kon­sen­tre­re deg og ven­de deg inn­over.

Når du fø­ler deg klar, ta et sis­te dypt ånde­drag og kom opp­merk­somt ut av po­si­sjo­nen. Kan­skje vil du bli en li­ten stund (i Fjell­po­si­sjo­nen, s. 36, for den stå­en­de de­len el­ler Hel­ten, s. 44, for sit­ten­de del) for å re­gist­re­re ef­fek­te­ne av po­si­sjo­nen før du be­ve­ger deg til nes­te.

For­bed­re lin­je­rin­gen

Tips

Hvis du vil in­klu­de­re en in­ver­sjon i øk­ten din, kan du byt­te ut Lig­gen­de helt med Skul­der­stå­en­de (s. 73), el­ler Hode­stå­en­de (s. 72), etter­fulgt av Bro­en (s. 75).

Ujjayi (s. 35) Sol­hil­sen II (s. 26)3

2

Velg én el­ler to øvel­ser fra hver del av rygg-, hofte­og skul­der­pro­gram­me­ne i opp­var­min­gen på side 20–23.1

12 AV­SLUT­NING Medi­ta­sjonDhyana, s. 35

5

4

7

8

11

6

10

9

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.