Plo­gen

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l si­de­ne Ligg og på hånd­fla­te­ne ryg­gen med ned. ar­me­ne Idet langs du pus­ter ut, skyv hen­de­ne ned i mat­ten, trekk nav­len inn mot rygg­ra­den, og før knær­ne mot brys­tet. Krøll deg sam­men i en ball.

l Bruk den­ne fram­drif­ten og sving føt­te­ne over ho­det idet du fø­rer hen­de­ne til hof­te­ne for å støt­te kors­ryg­gen. Fort­sett å rul­le bak­over, og la tær­ne hvi­le på gul­vet bak deg.

l I den­ne om­gang run­der du over­krop­pen litt og hol­der knær­ne bøyd. Hold blik­ket mot lå­re­ne, det­te vil be­skyt­te nak­ken mot ska­de.

l Etter som du blir vant til po­si­sjo­nen, løft hof­te­ne til rett over skuld­re­ne, trekk hen­de­ne ned­over rygg­ra­den for å be­skyt­te øv­re rygg, og begynn å strek­ke hæ­le­ne bort for grad­vis å ret­te ut bei­na.

l Hvis du fø­ler deg kom­for­ta­bel her, fold hen­de­ne un­der ryg­gen, vrikk skuld­re­ne sam­men, og press ar­me­ne ned i mat­ten. Al­ter­na­tivt kan ny­be­gyn­ne­re gjø­re øvel­sen ved å sen­ke bei­na mot en vegg.

l Ta 10–20 lang­som­me ånde­drag i stil­lin­gen, og pust ut for å slip­pe, bøy knær­ne og rull sak­te ned, vir­vel for vir­vel.

Siva­nan­da- ge­vinst

Etter Skul­der­stå­en­de job­ber Plo­gen vi­de­re med musk­le­ne i nak­ken og øv­re rygg.

For­de­ler: l Be­ro­li­ger ner­ve­nel Re­du­se­rer for­høy­et blod­trykkl Let­ter hjerte­bank

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.