Gress­hop­pen

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Ligg på ma­gen, med ha­ken hvi­len­de på mat­ten, ar­me­ne langs si­de­ne og hånd­fla­te­ne vendt opp­over. Snu stor­tær­ne mot hver­and­re for å ro­te­re hof­te­ne inn­over, og ta noen få ånde­drag for å sen­tre­re deg.

l På en inn­pust, trekk nav­len inn mot rygg­ra­den og skyv bek­ke­net ned i mat­ten idet du løf­ter bei­na og for­len­ger gjen­nom til de ut­strak­te tær­ne. Sam­ti­dig løf­ter du ho­det, brys­tet og ar­me­ne slik at du hvi­ler på ned­re ribbein og ma­gen. For­leng gjen­nom ar­me­ne til fin­ger­tup­pe­ne,

fore­still deg at du løf­ter dem opp mot en vekt, og før skul­der­bla­de­ne inn mot ryg­gen.

l Ak­ti­ver sete­musk­le­ne og strekk deg sterkt gjen­nom bei­na mens du hol­der stor­tær­ne vendt inn­over. For­leng nak­ken og se fram­over.

l Bli i stil­lin­gen i 30 se­kun­der til ett mi­nutt, pust jevnt og sak­te, og slipp opp på en ut­pust.

l Hvil ho­det på ar­me­ne med an­sik­tet mot den ene si­den. Gjenta to til tre gan­ger til.

Siva­nan­da-ge­vinst

For­be­re­der krop­pen på dy­pe­re bak­over­bøy­er.

For­de­ler: l Gir ener­gil Åp­ner brys­tet og skuld­re­nel Styr­ker kors­ryg­gen, ba­ken, bei­na og ma­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.