Se­kvens

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Den­ne se­kven­sen er ba­sert på posisjonene i en tra­di­sjo­nell Siva­nan­da-klas­se – med et par mo­di­fi­ka­sjo­ner for å gjø­re alle i stand til å nyte for­de­le­ne – og vil gi deg et godt inn­blikk i sti­len. Hvis du har prak­ti­sert yoga i mind­re enn et år, gjør fi­re til seks lang­som­me Sol­hil­se­ner (s. 24), av­hen­gig av ener­gi­en din. Er du mer erfaren, gjør åtte til ti run­der. Husk å in­klu­de­re Savasa­na el­ler Av­slap­nings­stil­ling (s. 47) etter hver po­si­sjon, da det er vik­tig å ska­pe en fø­lel­se av den ind­re roen som Siva­nan­da er be­rømt for.

1 Hode­stå­en­de

(s. 72) Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

2 Skul­der­stå­en­de

(s. 73) Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

3 Plo­gen (s. 74) 4 Bro­en (s. 75) 5 Sit­ten­de for­over­bøy (s. 76)

Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

6 Ko­bra (s. 77)

Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­li­ing

7 Gress­hop­pen

(s. 78) Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

8 Bu­en (s. 79)

Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

9 Sit­ten­de vri (s.

80) Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

10 Kran­sen (s. 81)

Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

11 Stå­en­de for­over­bøy (s. 82)

Etter­fulgt av Av­slap­nings­stil­ling

12 Tri­an­gel (s. 83)

Etter­fulgt av 10 til 15 mi­nut­ter i Av­slap­nings­stil­ling

Øk vel­væ­ret

Tips

Hvis Siva­nan­da er nytt for deg, el­ler du har dår­lig tid, for­kort øk­ten til føl­gen­de stil­lin­ger, flet­tet inn med Av­slap­nings­stil­ling (s. 47): Skul­der­stå­en­de (s. 73), Bro­en (s. 75), Sit­ten­de for­over­bøy (s. 76) og Tri­an­gel (s. 83). Husk å be­gyn­ne og av­slut­te øk­ten med en leng­re pe­rio­de i Av­slap­nings­stil­lin­gen.

5 mi­nut­ter Enk­le bein­løft og Do­b­le bein­løft (s. 70) (s. 71)(s. 24)Øvel­se­ne 1

3

2

4

AV­SLUT­NING Medi­ta­sjonVelg en av de tre medi­ta­sjo­ne­ne på s. 71.12

9

6

7

8

10

11

5

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.