Sneg­len

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Ligg på ryg­gen med bøy­de knær, føt­te­ne flatt i gul­vet og ar­me­ne langs si­de­ne med hånd­fla­te­ne ned. Ta noen få ånde­drag ned i ma­gen for å roe sin­net.

l Før knær­ne inn mot brys­tet, og strekk så ut bei­na for å føre føt­te­ne opp mot ta­ket.

l Ta et dypt ånde­drag, så, på en ut­pust, pust ut, press ned gjen­nom hen­de­ne for å løf­te bei­na opp og over ho­det til gul­vet bak deg, med knær­ne svakt bøyd og tær­ne stuk­ket inn­un­der. Sam­ti­dig fø­rer du hen­de­ne til si­de­ne for å støt­te ryg­gen.

l Bli her i noen få ånde­drag, med ryg­gen svakt bøyd. Til for­skjell fra den tra­di­sjo­nel­le yang-po­si­sjo­nen Plo­gen (s. 74) har den­ne yin-ver­sjo­nen en myk, run­det rygg­rad. Rett ut bei­na og strekk gjen­nom hæ­le­ne.

l Hvis det er kom­for­ta­belt her, slipp hen­de­ne og strekk ut ar­me­ne med hånd­fla­te­ne vendt opp­over, og pust jevnt og sak­te ned i ma­gen i tre til fem mi­nut­ter.

l føt­te­ne For å og kom­me rett ut ut ryg­gen, av stil­lin­gen, slipp den løft vir­vel for vir­vel til gul­vet til du lig­ger flatt på ryg­gen. Hold et øye­blikk el­ler to, og kom så inn i Bro­en (s. 75), for å ret­te ut rygg­ra­den.

Tips

Hvis føt­te­ne ikke kan nå gul­vet bak deg, hvil dem på en pute el­ler se­tet på en stol. Al­ter­na­tivt, gjør Glad baby (s. 92) i ste­det.

Bra for: l Fri­gjør rygg­ra­den l Døy­ver ut­mat­tel­se l Roer ned hjer­nen l Let­ter søvn­løs­het Meri­dia­ner Blæ­re og lun­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.