Bro­en med blokk

DET­TE TREN­GER DU: SKUMKLOSS

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Ligg på ryg­gen med bøy­de knær og føt­te­ne pa­ral­lelt på gul­vet i hofte­bred­des av­stand, rett un­der knær­ne. Hvil ar­me­ne langs si­de­ne med hånd­fla­te­ne ned.

l Pust inn, skyv ned gjen­nom føt­te­ne og, på en ut­pust, vipp hale­bei­net opp for å dra rygg­ra­den for­sik­tig opp fra gul­vet, vir­vel for vir­vel.

l Hold lå­re­ne pa­ral­lel­le og knær­ne i hofte­bred­des av­stand. Fort­sett å sky­ve ned gjen­nom føt­te­ne for å løf­te brys­tet. Rull skuld­re­ne opp, til­ba­ke og ned, og for­leng så nak­ken.

l Pust inn og ut, og plas­ser de­ret­ter skum­klos­sen un­der kors­bei­net. La vek­ten din syn­ke ned på klos­sen mens du opp­rett­hol­der løf­tet i brys­tet.

l Før hen­de­ne sam­men un­der deg, fold dem med peke­fing­re­ne pe­ken­de fram­over og trykk skuld­re­ne sam­men. Kon­sen­trer deg om å sky­ve ned gjen­nom føt­te­ne for å løf­te gjen­nom hjer­tet.

l Ta fem dype ånde­drag ned i ma­gen. Rett de­ret­ter rygg­ra­den for­sik­tig ut på en ut­pust, til den hvi­ler på gul­vet.

Tips

Hvis det å hol­de lå­re­ne pa­ral­lel­le leg­ger unø­dig press på bei­na, fest en stropp rundt lå­re­ne, rett over knær­ne.

For­de­ler: l Lett energi­gi­ven­de l Roer ned sin­netl Lar hjer­tet og nerve­sys­te­met hvi­lel Bi­drar til å re­du­se­re søvn­løs­het

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.