Om­vendt stav

DET­TE TREN­GER DU: YO­GAP­UTE, FI­RE BLOK­KER

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Plas­ser blok­ke­ne oppå hver­and­re på mat­ten som en trapp, og legg en yo­gap­ute inn­til dem med kort­enden hvi­len­de på gul­vet inn­til den ne­ders­te blok­ken. Sitt ved den nær­mes­te en­den, med ba­ken tett ved bun­nen av pu­ten og føt­te­ne flatt i gul­vet foran deg.

l Legg deg for­sik­tig og kon­trol­lert, ved å bru­ke støt­ten fra gul­vet un­der føt­te­ne. Legg deg til­ba­ke på pu­ten og gå med føt­te­ne inn­over slik at den vip­per bak­over og balan­se­rer på blok­ke­ne, som vist.

l Strekk ut bei­na for å ba­lan­se­re på hæ­le­ne med tær­ne ut­strakt, og strekk hen­de­ne over ho­det med stra­ke ar­mer og hånd­fla­te­ne sam­men, hvi­len­de på gul­vet.

l Bli i po­si­sjo­nen i opp­til to mi­nut­ter. Pust jevnt og mykt.

l For å kom­me ut, bøy knær­ne og plas­ser føt­te­ne flatt på gul­vet. Før hen­de­ne til hof­te­ne, noe som vil end­re tyngde­punk­tet ditt, og la pu­ten vip­pe for­over. Lirk ba­ken for­over på gul­vet for å kom­me opp i sit­ten­de stil­ling.

Tips

Det­te er en kraft­full po­si­sjon. For en mer for­sik­tig va­ri­ant, bøy knær­ne og gå med føt­te­ne inn for å føre leg­ge­ne til en lodd­rett stil­ling.

For­de­ler: l Mot­vir­ker ut­mat­tel­se l Løs­ner stram­me skuld­re l Åp­ner hofte­ledds­bøy­e­r­ne l Gir ener­gi

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.