Før du be­gyn­ner

Yoga i hverdagen - - Bruks­an­vis­ningn -

Klar for å kom­me i gang? I det­te ka­pit­let vil vi vise deg hvor­dan du kan bake re­gel­mes­sig yoga inn i li­vet ditt – uan­sett hvor tra­velt du har det! Du vil lære for­de­le­ne med å gjø­re yoga hver dag, opp­da­ge hvor­dan den kan gi deg bed­re fy­sikk, styr­ke helsen, re­du­se­re stress og for­bed­re ditt ge­ne­rel­le vel­være. Du vil fin­ne ut hvor­dan du skred­der­syr yo­ga­en til dine spe­si­el­le be­hov, slik at du i ste­det for å del­ta på en ge­ne­rell yoga­time, som må være så stan­dar­di­sert at den pas­ser for ut­øve­re på alle ni­vå­er, kan få yoga til å fun­ge­re for deg, uan­sett hva som skjer i li­vet ditt. Du vil lære om de fem for­skjel­li­ge yo­ga­sti­le­ne i den­ne boka, slik at du vet hvil­ken du skal bru­ke når. Dess­uten får du 21 tips til hvor­dan du hol­der deg i gang, slik at du kan nyte for­de­le­ne med yoga hver dag, hele li­vet!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.