Gjør bare litt

Yoga i hverdagen - - Introduksjon -

Hvis du frem­de­les stre­ver med å fin­ne tid til en yoga­økt, prøv noen av dis­se enk­le tip­se­ne, slik at du li­ke­vel får gjort noe yogare­la­tert hver dag.

12 Gjør noen få run­der med Sol- el­ler Måne­hil­se­ner.

13 Prak­ti­ser én stil­ling dag­lig.

14 Spill yoga­spill med bar­na.

15 Prak­ti­ser dyp mage­pust ved data­ma­ski­nen.

16 Gjør en fem­mi­nut­ters medi­ta­sjon el­ler puste­øvel­se før du står opp om mor­ge­nen, på vei til job­ben el­ler i kasse­køen på bu­tik­ken.

17 Stå i Tre-po­si­sjo­nen mens du ven­ter på at van­net skal koke.

18 Gjør en en­kel vri el­ler skul­der­strekk i kon­tor­sto­len hver and­re time el­ler så.

19 Ta tre dype ånde­drag før hver av­gjø­rel­se, hver gang du går gjen­nom en dør­åp­ning, el­ler ser et tra­fikk­lys.

20 Gjør noen hofte­åp­ne­re mens du ser ny­he­te­ne på TV.

21 Strøm en in­spi­re­ren­de podcast, dhar­ma talk el­ler chant på vei til el­ler fra jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.