Medi­ta­sjon

SAKRAL CHAKRAMEDITASJON

Yoga i hverdagen - - Vinyasa -

n Flyt er for­bun­det med ele­men­tet vann, og vann er for­bun­det med det sa­kra­le chakra­et, også kjent som hara, som be­fin­ner seg to fin­ger­bred­der un­der nav­len. For å be­gyn­ne, sett deg i en be­ha­ge­lig stil­ling og vend opp­merk­som­he­ten mot om­rå­det rundt hara. Legg mer­ke til de for­nem­mel­se­ne du even­tu­elt kjen­ner – var­me, mett­het, krib­ling el­ler kan­skje in­gen­ting i det he­le tatt. Ob­ser­ver uten å døm­me. Nå, idet du pus­ter inn, fore­still deg at du pus­ter inn gjen­nom et nese­bor som be­fin­ner seg ved hara. Pust dypt og len­ge gjen­nom hara, og fore­still deg at pus­ten sak­te for­la­ter krop­pen gjen­nom hara idet du pus­ter ut.

n Fort­sett å pus­te på den­ne må­ten i ca. fem mi­nut­ter, og la sin­net grad­vis bli ro­lig mens du fort­satt er åpen og mot­ta­ge­lig. Når du er fer­dig, legg hånd­fla­te­ne over nav­len, den ene over den and­re, og hold på ma­gen et øye­blikk for å jor­de opp­le­vel­sen din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.