Siva­nan­da

Yoga i hverdagen - - Siva­nan­da -

Gra­tu­le­rer med å ha kom­met halv­veis i yo­ga­ut­forsk­nin­gen din. Nå er du for­tro­lig med man­ge av prin­sip­pe­ne i asa­na, du har lært noen ver­di­ful­le pus­te- og medi­ta­sjons­tek­nik­ker og be­gynt å nyte for­de­le­ne med re­gel­mes­sig prak­sis. Hvis du fø­ler at du har tatt inn mas­se ny in­for­ma­sjon og øns­ker å fin­sli­pe noen po­si­sjo­ner, kan Siva­nan­da være den ide­el­le sti­len for deg. Jobb med det­te ka­pit­let når du vil, for å opp­le­ve mer sinns­ro i li­vet. Vår se­kvens føl­ger sam­me opp­legg som i en Siva­nan­da-klas­se – 12 spe­si­fik­ke stil­lin­ger prak­ti­sert i sam­me rekke­føl­ge i hver økt – og den er et godt valg når du øns­ker en mer struk­tu­rert til­nær­ming til inn­læ­rin­gen, der du kan føl­ge for­bed­rin­gen din uke for uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.