Lyd­me­di­ta­sjon

Yoga i hverdagen - - Sivananda -

kan n Hvis du du medi­te­re har vans­ker på en med lyd, som å vi­su­ali­se­re en tik­ken­de ting, klok­ke el­ler fugle­sang. Bruk en li­ten stund på å kom­me inn i krop­pen, lukk øyne­ne og rett opp­merk­som­he­ten mot din valg­te lyd. Prøv å ikke dra ener­gi­en din ut til ly­den for å høre den, men la ly­den kom­me til deg – bare «mot­ta» ly­den. Hvis det er man­ge ly­der rundt deg, velg den du trek­kes til, og kon­sen­trer deg om den.

n Nyt fø­lel­sen av still­het du får gjen­nom å fo­ku­se­re på én ting. Hvis du lyt­ter til en ujevn lyd, som fugle­sang, synk inn i still­he­ten mel­lom ly­de­ne. Åpne øyne­ne sak­te for å av­slut­te, og opp­rett­hold for­nem­mel­sen av like­vekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.