Yin

Yoga i hverdagen - - Yin -

Nå som du har job­bet med de ana­to­mis­ke lin­je­ne, lært noen ut­ford­ren­de po­si­sjo­ner og er­fart hvor­dan du set­ter po­si­sjo­ner sam­men i en flyt, er det på tide å roe ned litt. I Yin yoga vil du for det mes­te bli lig­gen­de el­ler sit­ten­de på mat­ten og hol­de po­si­sjo­ne­ne i leng­re pe­rio­der om gan­gen – opp­til fem mi­nut­ter el­ler av og til mer. Det er en ide­ell yo­ga­stil å prak­ti­se­re når du fø­ler deg trett, hvis tan­ke­ne ra­ser, el­ler du fø­ler deg over­sti­mu­lert. Ikke bare vil den bi­dra til at sys­te­met ditt slap­per av og roe ned ner­ve­ne dine, du vil dess­uten føle at den er sti­mu­le­ren­de. Du kan også prak­ti­se­re Yin når du vil bli my­ke­re, for­di det er en stil som sær­lig er ret­tet inn mot led­de­ne og dy­pe­re binde­vev i un­der­krop­pen. Bare husk å ba­lan­se­re be­ro­li­gen­de Yin-øk­ter med en mer ak­tiv yang-se­kvens som Iy­en­gar el­ler Vi­nya­sa et par gan­ger i uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.