Medi­ta­sjon

Yoga i hverdagen - - Yin -

ÅPNINGSMEDITASJON

n Sitt kom­for­ta­belt el­ler ligg på ryg­gen og bruk en li­ten stund på å kom­me inn i krop­pen. Ta noen få dype inn­pust, og slipp ut pus­ten med et sukk gjen­nom åpen munn. Når du fø­ler deg ro­li­ge­re og mer til ste­de, rett opp­merk­som­he­ten mot om­rå­det un­der nav­len, og legg stil­le mer­ke til at ma­gen he­ver og sen­ker seg når du pus­ter. Det er ikke nød­ven­dig å end­re noe, bare legg mer­ke til for­nem­mel­se­ne du opp­le­ver.

n Etter et mi­nutt el­ler to, begynn å leg­ge mer­ke til and­re fy­sis­ke for­nem­mel­ser i krop­pen; fø­lel­sen av luf­ten el­ler klær­ne mot hud­en, pres­set fra krop­pen som hvi­ler på gul­vet un­der deg, el­ler ly­de­ne som tren­ger inn i be­visst­he­ten. Når du fø­ler deg klar, flytt opp­merk­som­he­ten mot hjerte­om­rå­det, og begynn å mer­ke even­tu­el­le fø­lel­ser du har. Er du nø­len­de, lei el­ler utål­mo­dig etter å be­gyn­ne å be­ve­ge deg? Igjen, ikke prøv å end­re noe, bare vær vit­ne til det som al­le­re­de er til ste­de i deg.

n Til slutt, la opp­merk­som­he­ten hvi­le på nese­bro­en midt mel­lom øyne­ne dine. Legg mer­ke til even­tu­el­le tan­ker som kom­mer inn og ut av be­visst­he­ten. In­gen tan­ke er god el­ler dår­lig, så prøv å ikke døm­me noen av dem, bare legg mer­ke til at de kom­mer, ak­sep­ter at de er der, og la dem dri­ve bort. Etter et par mi­nut­ter ven­der du opp­merk­som­he­ten til­ba­ke til hjer­tet. Hvil der en li­ten stund, og åpne så sak­te øyne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.