Resto­ra­tiv

Yoga i hverdagen - - Resto­ra­tiv -

Bra job­bet – nå har du kom­met til det sis­te ka­pit­let i den­ne boka! Du er nå for­tro­lig med et ut­valg yo­ga­sti­ler og har byg­get opp et stort la­ger av po­si­sjo­ner. Her in­tro­du­se­rer vi enda en stil in­nen yoga, som vil gjø­re deg i stand til å hvi­le full­sten­dig og gi næ­ring til sys­te­met i stres­sen­de ti­der, både fy­sisk og men­talt. Du kjen­ner al­le­re­de man­ge av po­si­sjo­ne­ne fra tid­li­ge­re i boka, men her har vi gitt dem en resto­ra­tiv vri, for å re­du­se­re stress og gjø­re deg i stand til å slip­pe ta­ket fullt og helt, slik at nerve­sys­te­met ditt kan fyl­le seg opp og be­gyn­ne å he­les. Her bru­ker du mas­se hjelpe­mid­ler for å støt­te krop­pen så godt som mu­lig, og hvi­ler i po­si­sjo­ne­ne i opp­til 20 mi­nut­ter. Alt du må gjø­re, er å over­gi deg til po­si­sjo­nen og bade i fø­lel­se­ne av fri­gi­vel­se og ro som den brin­ger. Det er bare å nyte!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.